Complottheorieën

Een "Complottheorie" (van het Engels: Conspiracy Theory) of "Samenzweringstheorie" tracht veelal een verklaring te bieden voor een bepaalde gebeurtenis of situatie.  In de meeste gevallen wordt er dan beweerd dat de waarheid eigenlijk wordt "onderdrukt" door bepaalde belangengroepen, geheime genootschappen, regeringen of andere machtshebbers.  Meestal wordt dan ook geloofd dat de media wordt gemanipuleerd door diezelfde machthebbers, om te voorkomen dat de waarheid zou uitlekken.  Een complottheorie verschilt in die zin van een hoax, dat het hier niet gaat om opzettelijk vervalste informatie die wordt verspreid, maar dat men daadwerkelijk gelooft dat de theorie gebaseerd is op een verdoken waarheid.  In die zin verschilt het ook van een stadslegende, aangezien het hier specifiek gaat om een samenzwering, vrijwel altijd met negatieve intenties en de betrokkenheid van machthebbers of officiële instanties die informatie zouden achterhouden voor de bevolking.  Het spreekt voor zich dat er meestal geen bewijs is om zulke complottheorieën te funderen, en gewoonlijk is het slechts een samenraapsel van (foute, of uit de context gerukte) informatie, waar meer achter wordt gezocht dan wat er daadwerkelijk te vinden is.  Slechts in een klein aantal gevallen kan blijken dat een complottheorie aanleunt bij de werkelijkheid en gestaafd is op fundamentele argumenten.  Het is raadzaam om voorzichtig om te springen met complottheorieën, en steeds degelijk onderzoek voert naar de bronnen, vooraleer je iets voor waar aanneemt.  In sommige gevallen kan blijken dat aanhangers van complottheorieën een psychiatrisch syndroom ontwikkelen dat kan uitmonden in paranoïa.  Dit is bv. het geval bij mensen die geloven constant thuis en elders te worden afgeluisterd, of in het oog worden gehouden door geheime overheidsagenten.  Het is dan ook belangrijk om je goed te informeren, zodat je met je twee voeten op de grond blijft staan en de werkelijkheid niet uit het oog verliest.

Zie ook Algemene referenties om hoaxes, complottheorieën en kwakzalverij te ontkrachten

COMPLOTTHEORIE: 32 meisjes zijn gestorven aan het HPV-vaccin Gardasil

Geplaatst 2 jun. 2015 05:30 door De Hoax-Wijzer   [ 3 jun. 2015 05:37 bijgewerkt ]

De Hoax-Wijzer | 02/06/2015 | Update: 03/06/2015Sinds 2009 circuleren er tal van artikels die beweren dat het HPV-vaccin Gardasil, bedoeld om bescherming te bieden tegen o.a. baarmoederhalskanker, de oorzaak zou zijn van het overlijden van 32 meisjes. De vermeende oorzaken die worden opgegeven zijn erg talrijk: het vaccin zou niet (of onvoldoende) zijn onderzocht naar gevaren en nevenwerkingen, het zou gevaarlijke stoffen bevatten, of zelfs deel uitmaken van een geheim depopulatieprogramma. Zulke artikels worden gepubliceerd op complottheorieënwebsites zoals Rense, Mercola, Natural News, Earth-Matters, WanttoKnow, Martin Vrijland, Vaccinatieraad, Gewoon-Nieuws, enz... Volgens tal van zulke circulerende artikels zou het HPV-vaccin Gardasil 32 meisjes (of meer) de dood in gejaagd hebben, en in maar liefst 11.916 gevallen de oorzaak zijn van van andere ongewenste bijwerkingen zoals pijn en zwellingen, levensgevaarlijke spierverslappingen, en bloedklonters in hart en longen. Hierbij wordt verwezen naar cijfers van de Amerikaanse CDC.


DE CIJFERS VAN DE CDC

HPV (humaan papillomavirus) is één van de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (SOA), die zowel mannelijke als vrouwelijke genitalia kan infecteren, en kan worden overgedragen via vaginale, anale of orale seks. Er bestaan verschillende types van HPV, waarvan een aantal een abnormale celgroei van huid en slijmvliezen kunnen veroorzaken. Indien deze abnormale celgroei niet tijdig behandeld wordt, kunnen er hierdoor, alnaargelang het type HPV, wratten op de genitaliën ontstaan, of bepaalde kankers zoals baarmoederhalskanker zich ontwikkelen. Het is onmogelijk om iedereen te vaccineren voor alle types HPV, en daarom worden er vooral vaccins ontwikkeld die bescherming bieden tegen de meest voorkomende types: 6, 11, 16 en 18. Eén van die vaccins draagt de naam Gardasil, waarbij Gardasil 9 bescherming biedt tegen in totaal 9 types van HPV en tot 90% van de gevallen van baarmoederhalskanker kan helpen voorkomen.

De veiligheid en effectiviteit van deze (en alle andere) vaccins wordt opgevolgd door de Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Onderdeel van de CDC is het programma VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System), die alle gegevens verzamelt over meldingen waarbij vaccins mogelijk nevenwerkingen kunnen veroorzaken. In het geval van Gardasil werd er melding gemaakt van 32 overlijdens en 11.916 gevallen van nevenwerkingen die plaats vonden na een HPV-vaccinatie. Strikt genomen klopt het inderdaad dat deze cijfers werden gemeld door de CDC, maar het gaat hier om ruwe data die vervolgens fout werd geïnterpreteerd door tegenstanders van vaccinatie. De gegevens van 32 overlijdens en bijna 12.000 gevallen van bijwerkingen zijn gebaseerd op de meldingen die VAERS ontvangen heeft. Meer dan dat is het echter niet: een cijfer met het aantal meldingen.

Een melding betekent op zich niet dat er ook een daadwerkelijk oorzakelijk verband is met het vaccin. Dit kan pas worden vastgesteld na voldoende analyse, onderzoek en evaluatie, wat dus nog niet gebeurd was met de circulerende gegevens. VAERS geeft dit ook zelf aan op hun website. Opmerkelijk is tevens dat het aantal meldingen van vermeende nevenwerkingen voor een bepaald vaccin plots stijgt wanneer dat vaccin veel negatieve aandacht krijgt in de media, ook al is die aandacht onterecht, omdat een vooringenomenheid bij mensen dan tot gevolg heeft dat ze plots verbanden zien die er in feite niet zijn en die ze anders niet eens hadden opgemerkt. In werkelijkheid ligt het aantal gemelde bijwerkingen na een HPV-vaccin niet hoger dan hun gemiddelde voorkomen in de bevolking (ongeacht of deze mensen gevaccineerd zijn of niet).

Het concept van een "sterftecijfer" na een bepaald vaccin is op zich dus betekenisloos als er geen onderzoek werd gedaan naar een causaal verband tussen de twee. Zo kan je ook een "sterftecijfer" gaan berekenen op basis van mensen die zijn overleden nadat ze een koffie hadden gedronken bij Starbucks. Aangezien er elke dag mensen daar koffie drinken, en er ook elke dag mensen overlijden aan een waaier van oorzaken, is het niet ondenkbaar dat een aantal mensen overlijden in een tijdspanne van slechts enkele uren nadat ze Starbucks-koffie hadden gedronken. Dat maakt nog niet dat die welbepaalde kop koffie hun dood heeft veroorzaakt.

Zodoende zijn de opgegeven cijfers dan ook geenszins representatief voor het aantal effectieve gevallen van overlijdens en bijwerkingen. In het geval van vermeende overlijdens ten gevolge van Gardasil, heeft onderzoek uitgewezen dat in geen enkel geval kon worden vastgesteld dat het vaccin de oorzaak was. Tussen juni 2006 en maart 2014 werden er in de Verenigde Staten alleen al zo'n 67 miljoen HPV-vaccins gegeven. 96 mensen zijn nadien overleden, waarbij in geen van de gevallen die konden worden onderzocht een causale link werd gevonden. De doodsoorzaken kunnen allerhande zijn, en op een groep van 67 miljoen mensen is het niet onmogelijk dat het toeval wil dat sommigen kort nadien komen te overlijden aan welke oorzaak dan ook. Die oorzaak ligt in elk geval niet bij het HPV-vaccin Gardasil; indien het effectief dodelijk zou zijn, zou het sterftecijfer immers hoger liggen dan 0,000143%.


GEEN OORZAKELIJK VERBAND

Er bestaat niets dat een 100% zekerheid of veiligheid biedt, en dat geldt ook voor vaccins. Ondanks vele voorafgaande onderzoeken, is het niet volledig uit te sluiten dat er in uitzonderlijk geval toch complicaties optreden die leiden tot de dood. Indien dat het geval is, dient de oorzaak van het overlijden grondig te worden onderzocht. In de meeste zulke gevallen kan echter niet worden aangetoond dat de complicaties en het overlijden een effectief gevolg zijn van vaccinaties zelf. Het is belangrijk te begrijpen dat er een wezenlijk verschil is tussen "overlijden door vaccinatie" en "overlijden na vaccinatie". Vaak wordt er verkeerdelijk geconcludeerd dat een overlijden vanzelfsprekend het gevolg is van een gebeurtenis (zoals een vaccinatie) die recent voordien heeft plaatsgevonden, terwijl de daadwerkelijke oorzaak vaak ergens totaal anders ligt.

Een voorbeeld om dit te illustreren: een man gaat naar de dokter om zich te laten vaccineren tegen een bepaalde ziekte. Wanneer hij terug thuis is, besluit hij wat klusjes in het huis op te knappen. Terwijl hij dit doet, slaat hij per ongeluk met zijn hamer op zijn hand. Zijn hand doet pijn en begint op te zwellen, en hij gaat naar de dokter. In principe kan bij de dokter dan worden genoteerd dat "zijn hand pijn deed en begon op te zwellen nadat hij het vaccin had gekregen", maar dat stelt nog geen causaal verband vast. Het zijn twee gebeurtenissen die, onafhankelijk van elkaar, na elkaar hebben plaats gevonden, maar hoe dan ook werd de zwelling van de hand veroorzaakt door de hamer en niet door het vaccin.

In een ander voorbeeld kunnen we kijken naar de ruwe data zoals we die vinden in de database van VAERS. Als we die ruwe data als representatief zouden beschouwen (m.a.w. dat alle meldingen effectief een causaal verband zouden hebben met het HPV-vaccin), zouden we tot wel heel vreemde conclusies komen als we hetzelfde doen met data van andere vaccins. Volgens de gegevens op VAERS zou het aantal gevallen van baarmoederhalskanker erg laag liggen bij mensen die een griepvaccin hebben gekregen. Als we die ruwe data letterlijk zouden interpreteren, zouden we moeten concluderen dat griepvaccins in staat zijn om baarmoederhalskanker te voorkomen. Geen enkele tegenstander van vaccins gaat dat echter beweren, terwijl ze wel gretig de schijnbaar nadelige informatie over het HPV-vaccin aanhalen. Ook artsen en wetenschappers zullen niet beweren dat griepvaccins baarmoederhalskanker kunnen voorkomen, omdat het hier gaat om statistische ruis en niet om een daadwerkelijk oorzakelijk verband. Het HPV-vaccin, daarentegen, biedt wél bescherming tegen baarmoederhalskanker.

Nevenwerkingen zoals pijn, zwelling, koorts e.d.m. zijn niet uit te sluiten bij een vaccin. Deze nevenwerkingen, in het geval dat ze zich zouden manifesteren, zijn in zo goed als alle gevallen ongevaarlijk en van voorbijgaande aard (zeker in verhouding tot de ziekte die ze dienen te voorkomen). In diezelfde periode tussen 2006 en 2014 werden er 29.684 meldingen gemaakt van mogelijke nevenwerkingen. In 8% van de gevallen werden de nevenwerkingen ernstig genomen (en dus als een gevolg van het vaccin beschouwd), hoewel het ook hier niet om levensbedreigende symptomen ging. We spreken hier dus over 0,04% van het aantal gevaccineerden dat nevenwerkingen heeft gemeld, en dus over 0,003% van het aantal gevaccineerden waarbij de nevenwerkingen effectief het gevolg van het vaccin waren. Het aantal gevallen met nevenwerkingen is bovendien niet aanzienlijk groter met HPV-vaccins dan met eender welk ander vaccin.


JENNY THOMPSON

Bij gebrek aan effectief bewijs om hun argumenten te onderbouwen, vallen aanhangers van de anti-vaccinatiecampagnes vaak terug op fout geïnterpreteerde informatie of uitspraken. Net zoals de cijfers van de CDC in de foute context worden geïnterpreteerd, worden ook uitspraken van gezaghebbende personen uit hun context gehaald. Zo circuleert er een video van Jenny Thompson van de Health Science Institute, die wordt aangehaald als vermeend bewijs dat Gardasil levensgevaarlijk zou zijn.

In werkelijkheid gaan de uitspraken van Thompson vooral over o.a. de politieke en morele aspecten die komen kijken bij HPV-vaccins voor jonge meisjes, de notie dat jonge meisjes verkeerdelijk zouden veronderstellen dat ze met dit vaccin immuun zijn voor alle seksueel overdraagbare aandoeningen (en niet enkel HPV), en dat het vaccin een 100% zekerheid biedt tegen baarmoederhalskanker. Wat de video niet toont, is bewijs dat Gardasil enigszin gevaarlijk zou zijn, en ook het citeren van de ruwe data van VAERS en CDC geldt aldus niet als effectief bewijs. Het HPV-vaccin blijkt in feite zelfs één van de meest veilige vaccins ter wereld te zijn.


DR. DIANE HARPER

In een andere circulerende hoax wordt beweerd dat Dr. Diane Harper in 2009 zou hebben "toegegeven" dat Gardasil en Cervarix niet werken, gevaarlijk zijn, en niet getest werden. Harper zou uit de biecht gepraat hebben, zodat "ze 's nachts terug zou kunnen slapen". Tevens wordt ze voorgesteld als een "leidinggevende in het onderzoek naar de ontwikkeling van Gardasil en Cervarix", terwijl haar effectieve bijdrage aan het onderzoek veel beperkter was dan dat. Ook hier worden de uitspraken fout geïnterpreteerd: Harper uitte haar bezorgdheid over hoe lang de vaccins effectieve bescherming kunnen bieden tegen HPV.

Het gaat hier dus niet om de veiligheid van het vaccin op zich, maar wel om de verwachte resultaten en of die het kostenplaatje al dan niet kunnen verantwoorden. Ook uitte ze haar bezorgdheid dat sommige vrouwen zich zouden laten vaccineren om dan geen andere nodige maatregelen meer te nemen teneinde zich te beschermen tegen SOA's. Nergens heeft ze gezegd dat Gardasil "niet werkt", "niet werd getest", of "gevaarlijk" is. Soms wordt een interview met CBS aangehaald als zijnde bewijs van het tegendeel, maar ook hier heeft ze die uitspraken nergens gedaan. Ze geeft zelfs aan dat ernstige risico's verbonden aan het vaccin heel uitzonderlijk zijn, en dat ze akkoord gaat met Merck en de CDC dat Gardasil veilig is voor de meeste meisjes en vrouwen. Dit heeft ze ook in andere interviews herhaald, en niet enkel over Gardasil maar ook over Cervarix.


ANDERE HOAXES OVER GARDASIL

Beweringen dat HPV-vaccins niet of onvoldoende werden getest, zijn eveneens onwaar. Bij de eerste klinische onderzoeken werd het vaccin toegediend bij 20.000 vrouwen met een leeftijd van 16 tot 26 jaar, verspreid over 33 landen. De resultaten van deze onderzoeken toonden een effectiviteit aan die de 100% benaderde in het voorkomen van abnormaliteiten die kanker aankondigen in de cellen van de baarmoederhals veroorzaakt door HPV type 16 en 18. In een ander klinisch onderzoek werd het vaccin toegediend bij 4000 mannen met een leeftijd van 16 tot 226 jaar, verspreid over 18 landen. Uit deze resultaten bleek dat het vaccin bij mannen een effectiviteitspercentage van 90% heeft in het voorkomen van genitale wratten en abnormaliteiten geassocieerd met genitale kankers. Het vaccin toont ook een effectiviteit van 78% in het voorkomen van anale ziekten veroorzaakt door HPV types 6, 11, 16 en 18. Er zijn wel degelijk grootschalige onderzoeken gebeurd naar de veiligheid van het HPV-vaccin, en die hebben uitgewezen dat er geen gevaar voor ernstige nevenwerkingen zijn.

Andere hoaxes beweren dat het HPV-vaccin gevaarlijk zou zijn voor zwangere vrouwen, terwijl in werkelijkheid het vaccin geen negatieve invloed heeft op de foetus. Ook is er geen enkel bewijs dat het HPV-vaccin zelf seksuele losbandigheid zou veroorzaken bij meisjes, en dat ze aldus seksueel meer actief zouden worden hierdoor. Beweringen dat het vaccin de eierstokken van de vrouw vernietigen zijn eveneens onzin. Het HPV-vaccin kan tevens geen kanker of andere HPV-gerelateerde ziekten veroorzaken, want het vaccin bevat immers niet het virus zelf (noch actief, noch inactief). Wanneer je je laat vaccineren, maakt je lichaam antistoffen aan die het echte virus kunnen aanvechten als je er in de toekomst mee zou worden geïnfecteerd. Ondanks alle onbewezen beweringen op tal van complottheorieënwebsites, is het HPV-vaccin bijzonder veilig en effectief bevonden.

Wie bezorgd is om vaccins in het algemeen, verwijzen we graag naar ons artikel Misvattingen en valse mythes omtrent vaccins.


BIG PHARMA

In voorkomend geval wordt er beweerd dat de zogenaamde "Big Pharma" opzettelijk mensen ziek zou willen maken aan de hand van vaccins, want "aan zieke mensen verdienen ze meer geld". Farmaceutische bedrijven zijn inderdaad geen liefdadigheidsinstellingen, en zullen zoals eender welk ander bedrijf winst proberen te maken met de verkoop van hun producten. Het maken van winst op zich hoeft echter niet noodzakelijk als immoreel beschouwd worden, en is al helemaal geen reden om farmaceutische producten te weigeren. Autozetels worden ook massaal geproduceerd en verkocht met hoge winstmarges, maar dat is nog geen reden om geen autozetel in je voertuig te willen.

Het feit dat we hier spreken over grote winstbedragen in de farmaceutische sector (want iedereen wordt vroeg of laat wel eens ziek) impliceert echter nog niet dat er vanzelfsprekend ook sprake is van immorele handel, kwalijke motieven of een geheim complot "om mensen zoveel mogelijk ziek te maken en te houden". Af en toe komen er illegale praktijken in die farmaceutische industrie aan het licht en worden sommige mensen veroordeeld in rechtszaken, maar dit is geen reden om het kind met het badwater weg te gooien en de hele farmaceutische sector over één kam te scheren. Illegale praktijken vinden wellicht in zowat alle industrieën plaats, en zijn dus niet exclusief voorbehouden aan de farmacie. Een gezond wantrouwen is niet slecht, zo lang dat wordt gebaseerd op kritisch, logisch en rationeel onderbouwde argumenten en niet op paranoia en complottheorieën.

Hoewel de farmaceutische sector wel degelijk winst maakt met de verkoop van vaccins, is die winst slechts klein in verhouding met die van de verkoop van bepaalde andere geneesmiddelen zoals viagra. In 2013 was de winst van drie topbedrijven (Sanofi Pasteur, Glaxo SmithKline en Novartis) zo'n $3,1 miljard USD. Dat klinkt als een enorm groot bedrag, maar toch is dat in verhouding bijzonder klein als je weet dat de totale winstmarge zowat $1 biljoen USD was; de opbrengst van de verkoop van griepvaccins maakte daar dus amper 0,3% van uit. Kortom, de winstmarge is gewoon te klein om zelfs nog maar de moeite te doen een gigantisch complot te smeden en het risico te lopen te worden betrapt. Als het echt de bedoeling was van de farmaceutische industrie om de mensen ziek te houden, zouden ze beter géén vaccins op de markt brengen, want de verkoop van medicijnen levert nu eenmaal meer winst op dan de verkoop van vaccins. De griep is nu eenmaal een kostelijke zaak, die in de Verenigde Staten alleen al op jaarbasis een directe kost van maar liefst zo'n $4,6 miljard USD met zich meebrengt, en een totale jaarlijkse kost van $87 miljard USD.


DEPOPULATIE EN ANDERE COMPLOTTHEORIEËN

Sommige complotdenkers gaan nog een stap verder, en veronderstellen dat de farmaceutische industrie opzettelijk mensen wil doden met hun vaccins, als onderdeel van één of ander "depopulatieprogramma". Naast het feit dat dit soort beschuldigingen van doodslag kunnen worden beschouwd als laster, tart het tevens alle logica, want dode patiënten hoeven geen medische zorg meer en brengen dus al helemaal niets op voor de farmaceutische industrie. Zelfs al zouden ze toch een andere, onbekende reden hebben hiertoe, en opzettelijk mensen willen doden met vaccins, dan zijn ze in hun opzet duidelijk niet geslaagd. Het kan moeilijk als rendabel worden beschouwd als je een dodelijk vaccin op de markt brengt, waarmee uiteindelijk slechts 96 mensen van de 67 miljoen gevaccineerden komen te overlijden. Bovendien blijft de wereldbevolking elk jaar opnieuw gestaag stijgen, waardoor er al helemaal geen indicaties zijn van vermeende depopulatieprogramma's.

Als we hypothetisch zouden veronderstellen dat vaccins totaal niet zouden werken (zodat de farmacie de winst van de verkoop ervan opstrijkt, én die van de verkoop van medicijnen omdat mensen dan toch ziek worden), impliceert dit dat zowat alle artsen, apothekers, wetenschappers en onderzoekers over de hele wereld (en dan spreken we over miljoenen mensen) mee in een complot zitten om dit strikt geheim te houden, wat erg onwaarschijnlijk is. Hoe groter een complot, en hoe meer mensen erbij betrokken zouden zijn, hoe minder kans het heeft op slagen zonder dat er een lek ontstaat, en dus hoe minder realistisch. Ondanks de omvang en macht van zo'n vermeend complot zouden de machthebbers er dan vooralsnog niet in slagen om complottheorieënwebsites en kwakzalverijwebsites zoals Mercola en Natural News het zwijgen op te leggen, wat al helemaal duidt op het ontbreken van de nodige realiteitszin. Zelfs al was er daadwerkelijk een "lek" in "het complot", lijkt het onwaarschijnlijk dat enkel zulke complottheorieënwebsites erover schrijven en niet de gewone media, tenzij je gelooft dat ook de gewone media over de hele wereld mee in het complot zit, wat het complot op zich nóg groter maakt, nóg meer mensen bevat en dus nóg meer onrealistisch maakt.

Naast dit alles worden vaccins niet enkel aangeraden door de farmaceutische industrie, maar ook door tal van gezondheidsorganisaties, overheden en andere academische organisaties zoals universiteiten. Als je uitgaat van het idee van een gigantisch wereldwijd complot, impliceert dit dat ook overheden (vaak van landen die elkaars rivaal zijn) in het geheim samenwerken om ervoor te zorgen dat de farmacie meer geld zou verdienen. En dat maakt de complottheorie nóg maar eens groter dan ze al werd verondersteld te zijn (en uiteraard dus nóg meer ongeloofwaardig). Het zou tevens een slechte keuze zijn van de overheid om mensen opzettelijk ziek te houden, want zieke mensen kosten de staat nu eenmaal geld - de overheid heeft er dus eerder baat bij om mensen gezond te houden. En dat doe je d.m.v. preventieve vaccins. Geloof je nog steeds dat de overheden en de farmacie deel uitmaken van één groot complot, lees dan dit.


Bronnen:

- http://www.wanttoknow.nl/overige/baarmoederhalskanker-vaccinatie-waar-zijn-we-mee-bezig/ [bron van de hoax]

- http://www.martinvrijland.nl/2013/07/01/de-verborgen-gevaren-van-vaccinaties/ [bron van de hoax]

- http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/08/vaccin-tegen-baarmoederhalskanker-vernietigt-eierstokken/ [bron van de hoax]

- https://www.facebook.com/natuurwinkels/posts/529528477120250 [bron van de hoax]

- http://www.cdc.gov/hpv/whatishpv.html

- http://news.tamhsc.edu/?post=the-hpv-vaccine-busting-5-of-the-most-common-myths

- http://www.cdc.gov/hpv/vaccine.html

- http://www2.mdanderson.org/cancerwise/2014/12/understanding-the-new-hpv-vaccine.html

- http://www.mdanderson.org/patient-and-cancer-information/cancer-information/cancer-topics/prevention-and-screening/health/hpv-myths.html

- http://vaers.hhs.gov/index

- http://www.snopes.com/medical/drugs/gardasil.asp

- https://vaers.hhs.gov/data/index

- http://www.forbes.com/sites/matthewherper/2012/05/03/here-is-how-we-know-gardasil-has-not-killed-100-people/

- http://pharma.about.com/od/BigPharma/a/Side-Effects-Associated-With-Gardasil.htm [bron van de hoax]

- http://www.forbes.com/sites/matthewherper/2012/05/03/here-is-how-we-know-gardasil-has-not-killed-100-people/2/

- http://scienceblogs.com/insolence/2012/11/28/h1n1-vaccine-and-miscarriages-more-antivaccine-fear-mongering-about-flu-vaccines/

- http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Vaccines/HPV/hpv_faqs.html#seven

- http://www.skepsis.nl/blog/2013/08/mazelen-%E2%80%93-misverstand-1-dood-na-vaccinatie/

- https://www.youtube.com/watch?v=msoyRYSoSJk [gedeeltelijke bron van de hoax]

- http://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/one-stop-shop-science-myth-debunking-gardasil/

- http://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/gardasil-researcher-against-vaccine-myth-debunked/

- http://www.cbsnews.com/news/gardasil-researcher-speaks-out/

- http://www.badscience.net/2009/10/jabs-as-bad-as-the-cancer/

- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3216348/?tool=myncbi

- http://www.hpvvaccine.org.au/parents/myths-and-facts-about-hpv-and-the-vaccine.aspx

- http://www.mdanderson.org/patient-and-cancer-information/cancer-information/cancer-types/anal-cancer/index.html

- http://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/large-study-supports-safety-gardasil-hpv-vaccine/

- http://www.cdc.gov/vaccinesafety/Vaccines/HPV/hpv_faqs.html#six

- http://www.mdanderson.org/patient-and-cancer-information/cancer-information/cancer-topics/prevention-and-screening/health/hpvvaccination.html

- http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6229a4.htm?s_cid=mm6229a4_e

- https://web.archive.org/web/20141022081657/http://www.hpvinfo.ca/teens/myths-about-hpv

- http://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/gardasils-safety-effectiveness-part-47-long-term-study/

- http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6229a4.htm?s_cid=mm6229a4_e

- http://jid.oxfordjournals.org/content/early/2013/06/18/infdis.jit192.abstract

- http://www.skepticalraptor.com/skepticalraptorblog.php/flu-vaccine-myth-big-pharma-profits/

- http://www.kaloramainformation.com/article/2014-04/Quadrivalents-Boost-Flu-Vaccine-Sales

- http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/life-sciences-health-care/Global-LS-sector-report-2014.pdf

- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18850761

- http://www.cdc.gov/niosh/topics/flu/activities.html

- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17544181

- https://www.facebook.com/natuurwinkels/posts/529528477120250 [bron van de hoax]

- http://www.cdc.gov/flu/protect/keyfacts.htm

- http://www.slate.com/articles/health_and_science/pandemics/2012/12/flu_vaccine_safety_tamiflu_and_vaccines_save_lives_and_show_public_health.1.html


COMPLOTTHEORIE: De Codex Alimentarius

Geplaatst 22 apr. 2014 09:37 door De Hoax-Wijzer   [ 6 nov. 2014 02:14 bijgewerkt ]

De Hoax-Wijzer | 22/04/2014 | Update: 28/09/2014Reeds verschillende jaren doen heel wat geruchten de ronde omtrent de zogenaamde "Codex Alimentarius". Volgens sommigen zou het de bedoeling van dit document zijn om vitaminen (of vitaminensupplementen) te verbieden, of het groeien van gewassen in eigen tuin illegaal te maken. Anderen beweren dat het onderdeel uitmaakt van een groots complot waar Big Pharma en GMO-gewassen deel van uitmaken, met als ultiem doel de mensheid uit te roeien. Deze wilde beweringen worden vooral verspreid door tal van complottheorieënwebsites, maar hebben weinig te maken met wat de Codex Alimentarius echt is.


KORTE INHOUD

De Codex Alimentarius is een verzameling van richtlijnen en standaarden betreffende voeding, inclusief voedselveiligheid, voedseletikettering, alsook vitamine- en andere voedingssupplementen. De codex heeft als doel de gezondheid van de consument te beschermen en een eerlijke handel in voeding te bevorderen. Hoewel 185 landen lid zijn van de Codex Alimentarius Commissie, die reeds sinds 1963 actief is, is de codex geenszins bindend of wetgevend. Het kan dienen als een standaardtekst waarop andere landen hun eigen wetgeving omtrent voedselveiligheid en -handel kunnen bouwen, maar dat is en blijft de vrije keuze van de regering van dat land zonder dat de commissie hierbij een verplichting of verbod oplegt.

Het is sowieso onjuist dat de Codex Alimentarius de intentie heeft om vitaminen- en andere voedingssupplementen te verbieden. Zelfs al zou de codex tot wet worden aangenomen in eender welk land, staat er niets in het document dat zulk verbod omvat. Wel streeft de codex naar een optimale consumentenbescherming d.m.v. kwaliteitsnormen en -standaarden uit te werken die ervoor zorgen dat de productie en verkoop van voedingssupplementen op een eerlijke en correcte manier verloopt. Het zijn om die reden vaak pseudowetenschappers en kwakzalvers die zich het sterkst verzetten tegen de Codex Alimentarius, uit vrees dat hun producten (die vaak ongetest en soms ronduit gevaarlijk zijn) niet langer op de markt mogen, waardoor ze hun makkelijk verdiende winstmarge zien smelten als sneeuw voor de zon.

Ook de EU zaadrichtlijn van 2013 wordt vaak geassocieerd met de Codex Alimentarius, terwijl de twee in feite los staan van elkaar. Beweringen dat hobbykweken en zadenruil weldra verboden zou worden in de Europese Unie, zijn geheel onjuist aangezien de voorgestelde richtlijn daar een duidelijke uitzondering voor heeft gemaakt. Ondanks de beweringen van "Loesje", is het eten van groenten uit eigen tuin dus helemaal geen burgerlijke ongehoorzaamheid. Hoe dan ook heeft het Europees Parlement deze richtlijn afgewezen in maart 2014.

De Codex Alimentarius en diens aanverwante complottheorieën zijn een complex onderwerp dat moeilijk op volledige wijze kan worden voorgesteld in een korte inhoud. Hieronder wordt in meer detail beschreven waarover het precies gaat, en welke informatie juist of fout is.


WAT IS DE CODEX ALIMENTARIUS?

De term "Codex Alimentarius" is Latijns voor "voedselboek" en verwijst naar een verzameling van internationale standaarden en richtlijnen wat betreft voeding en alles wat erbij komt kijken: voedselveiligheid, voedseletikettering, voedselproductie en -verwerking, vitamine- en andere voedingssupplementen, enz... Het primaire doel is aldus de bescherming van de gezondheid van de consument, bijvoorbeeld d.m.v. richtlijnen die een kwaliteitsstandaard nastreven, en correcte en volledige etikettering van de ingrediënten. De Codex Alimentarius biedt ook richtlijnen aan omtrent eerlijke handel in voedingsproducten, certificatieprocedures en de inspectie van geïmporteerd en geëxporteerd voedsel. Kortom, de Codex Alimentarius is in feite een verzameling aan richtlijnen ten voordele van de bescherming van de consument en zijn gezondheid.

De doelstellingen van de codex worden door de federale overheidsdienst "Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu" van België als volgt omschreven:

Om de gezondheid van de consument afdoende te beschermen en om de eerlijke handel in voedingsmiddelen te bevorderen, ontwikkelt de CAC internationale normen, standaarden en richtlijnen voor voedingsmiddelen en voedselveiligheid maar ook voor aanverwante domeinen zoals hygiëne en etikettering. Deze richtlijnen worden gepubliceerd in de Codex Alimentarius. Daarnaast promoot de CAC alle initiatieven rond voedselstandaardisering van internationale gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties.

De Codex Alimentarius is als dusdanig niet slechts één document, maar een verzameling aan documenten van commissies, wetenschappelijke studies, beleidslijnen, enz... Het is een verzameling van normen, gebruiksvoorschriften, richtlijnen, en andere aanbevelingen over voedsel en voedselveiligheid. Belangrijk hierbij is om te weten dat de teksten waaruit de Codex Alimentarius bestaat, allemaal publiek zijn en dus vrij kunnen worden ingekeken. Op de website codexalimentarius.org vind je alle lijsten terug, gaande van standaarden tot procedures. Ze behandelen onderwerpen zoals:
  • Etikettering van voedsel
  • Voedingssupplementen
  • Voedselverontreiniging
  • Pesticiderestanten in voedsel
  • Risicobeoordeling
  • Voedselhygiëne
  • Specifieke standaarden wat betreft vlees, vis, granen, groenten, fruit, vruchtensappen, melkproducten, babyvoeding, vetten en oliën, en andere voedingsproducten zoals bv. suiker, chocolade, honing, mineraalwater, enz...
De Codex Alimentarius Commissie (CAC) werd in 1961 opgericht door de Verenigde Naties, en valt onder de bevoegdheid van de World Health Organization (WHO) en de Food and Agriculture Organization (FAO). Op de eerste bijeenkomst van de commissie, die plaatsvond in 1963, waren vertegenwoordigers van 30 landen aanwezig, waaronder België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Australië. Inmiddels is het ledenaantal reeds gestegen tot 184 landen en 1 lidorganisatie (de Europese Unie) verspreid over de ganse wereld. Ook zijn er meer dan 200 observators, waarvan er zo'n 150 niet-gouvernementele organisaties (NGO's) zijn, zoals bv. Greenpeace International. Deze observators kunnen hun standpunten uiten in elke fase van de ontwikkeling van normen, standaarden en richtlijnen, maar de eindbeslissing ligt wel bij de 185 leden.

Belangrijk om hierbij te onthouden is dat de Codex Alimentarius effectief "richtlijnen" bevat en als dusdanig géén "reglement" of "wetgeving" is. Met andere woorden, de Codex Alimentarius legt geen enkele verplichting op aan haar leden, en de deelnemende landen beslissen volledig zelf in hoeverre ze de richtlijnen opnemen in hun nationale wetgeving. Zo is het dus mogelijk dat bv. de Europese Unie bepaalde richtlijnen van de Codex Alimentarius heeft geïmplementeerd, maar andere richtlijnen niet, en dat de Verenigde Staten of Australië niet exact dezelfde richtlijnen volgen. Het biedt landen die geen eigen wetgeving omtrent voedselveiligheid hebben ontwikkeld, de mogelijkheid om de Codex Alimentarius over te nemen, of te gebruiken om een nieuwe wetgeving op te baseren, maar dit is als dusdanig niet verplicht. Enkel indien er een internationaal conflict zou zijn tussen twee landen omtrent bv. de handel in voedsel, en die landen verkiezen om het conflict te beslechten bij de WHO, zullen de richtlijnen van de codex als basis gebruikt worden.


COMPLOTTHEORIEËN ROND DE CODEX ALIMENTARIUS

Ondanks het feit dat informatie over de inhoud van de Codex Alimentarius volledig openbaar is, is het de voorbije jaren een magneet gebleken voor tal van complottheorieën. Mogelijk heeft het te maken met de benaming "Codex Alimentarius" zelf, die mysterieus genoeg klinkt om rechtstreeks afkomstig te zijn van één of ander Vaticaan-plot uit de boeken van Dan Brown. Niettemin zijn de Verenigde Naties en de World Health Organization, waar de Codex Alimentarius tenslotte onderdeel van uitmaakt, ook vaak het onderwerp van talloze complottheorieën.

Onderdeel van de Codex Alimentarius zijn bv. de zogenaamde e-nummers die terug te vinden zijn in de ingrediëntenlijsten op de etikettering van allerhande voedingsproducten. Volgens sommige complottheorieën zou het concept de bedoeling hebben om de consument te misleiden, zodat hij niet zou weten hoeveel "chemische" voedseladditieven er daadwerkelijk in het product zitten. In werkelijkheid staan slechts een kleine minderheid aan e-nummers voor synthetische stoffen, en verwijst een meerderheid naar natuurlijke stoffen, zoals E300 (vitamine c), E330 (citroenzuur), E392 (extract van rozemarijn) en E948 (zuurstof). Indien er een gelijkaardig etiket zou plakken op een doodeenvoudige banaan, zou je versteld staan van het aantal e-nummers en ingewikkelde termen (die lijken op synthetische stoffen maar dat helemaal niet zijn) die erop verschijnen, zoals de website Brekend heeft aangetoond. Natuurlijk is het helemaal geen geheim welke e-nummers voor welke stoffen staan, die lijsten zijn immers openbaar te raadplegen.

De complottheorieën omtrent de Codex Alimentarius blijken voornamelijk hun oorsprong te vinden bij kwakzalvers zoals Rima Laibow (die gelooft in de anti-vax pseudowetenschap) en Matthias Rath. Volgens die laatste zou de oprichting van de commissie het werk geweest zijn van Nazi-industriëlen, in een poging om de voedselvoorraad van de ganse wereld te beheersen. Eén van de twee genoemde Nazi's, Hermann Schmitz, was echter reeds overleden nog voor de commissie werd opgericht, en er bestaat ook verder geen bewijs dat hij of andere Nazi's verantwoordelijk waren voor de oprichting ervan. Hans Frenzel, die wél een belangrijke rol speelde in de oprichting van de Codex Alimentarius, is echter een actief lid geweest van het Oostenrijkse verzet tegen het Nazi-regime. De beweringen van de twee voorgenoemde pseudowetenschappers liggen niettemin aan de basis van de meeste complottheorieën die zich later rond de Codex Alimentarius zouden ontwikkelen, gaande van een internationale samenzwering om controle over het voedsel te bekomen tot zelfs de bewering dat een wereldwijde genocide van miljarden mensen het uiteindelijke doel zou zijn.

In bijna alle gevallen zijn de complottheorieën gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat de Codex Alimentarius een soort van verplichte wet zou zijn (of weldra zou worden ingevoerd). In de meeste gevallen veronderstelt men ook dat de codex alles wil verbieden wat in feite gezond is voor de mens, gaande van biologische groenten tot vitaminen en mineralen. Vanzelfsprekend is alle bewijs hiervan afwezig, en getuigen de documenten van de codex, die openbaar kunnen worden geraadpleegd, van exact het tegenovergestelde. Een voorbeeld hiervan is, in het geval van voeding van dierlijke oorsprong, het vastleggen van limieten voor residuen van hormonen en antibiotica die als diergeneesmiddel worden gebruikt, maar geenszins het verplicht gebruik van deze producten. Hieronder bespreken we enkele gangbare complottheorieën meer in detail.


GEEN VERBOD OP VOEDINGSSUPPLEMENTEN, VITAMINEN EN BIOLOGISCHE VOEDING

Sinds 2010 circuleren er op het internet heel wat kettingbrieven die beweren dat de Codex Alimentarius tot doel heeft om voedingssupplementen, vitaminen, biologische voeding en natuurlijke geneesmiddelen te verbieden. Een Nederlandstalige versie van de kettingbrief beweert dat de antroposofische stichting Eliant een actie was opgestart om de codex aan te vechten, en moedigde iedereen aan om een aanverwante petitie te tekenen. De petitie is inmiddels niet meer online, en op de website van eliant.nl (die inmiddels ook niet meer bestaat) stond duidelijk vermeld dat "er geen koppeling is tussen de actie Eliant en de Codex Alimentarius". De website eliant.eu bestaat nog wel, en betreft een actie die in 2006 is opgestart door de Europese Alliantie van Initiatieven voor Toegepaste Antroposofie. Eliant heeft als doestelling om in de Europese politiek meer druk uit te oefenen ten voordele van het antroposofische gedachtegoed en de toegepaste antroposofie, waaronder Steinerscholen, biologisch-dynamische landbouw en antroposofische gezondheidszorg. Hoewel dit op zich mooi mag klinken, zijn er toch achterliggende heikelpunten: hun "antroposofische geneeskunde" is gebaseerd op de pseudowetenschap dat ziekte ontstaat door een verstoord evenwicht tussen de "vier lichamen" van de mens (waaronder het "etherisch" en "astraal" lichaam). Ook hangen ze de pseudowetenschappelijke anti-vaccinatie beweging aan, en beschouwen ze het blanke ras als "het hoogste stadium in de evolutie van de mensheid".

Volgens de kettingmail zouden natuurlijke geneesmiddelen (alsook andere natuurlijke middelen zoals de ayurvedische) verboden worden door de Codex Alimentarius, en zouden ook natuurlijke vitaminen in de ban geslagen worden. Het resultaat hiervan moet zijn dat de consument uiteindelijk enkel nog de keuze heeft tussen "giftig bespoten voedsel" en "chemische/synthetische medicijnen"; en dat bv. natuurlijke shampoo niet meer verkocht mag worden, waardoor er zelfs al bedrijven failliet aan het gaan zijn (zonder hier in detail te gaan over welke shampoo, of welke bedrijven en in welke landen). Dit is echter onjuist: zoals we reeds gezien hebben, zijn de standaarden en richtlijnen van de Codex Alimentarius niet bindend, waardoor de commissie sowieso niet zou kunnen overgaan tot een "verbod" op eender wat. Zelfs al zou dat wel kunnen, is er nog steeds geen sprake van (een poging tot) een verbod op "natuurlijke middelen", aangezien de Codex Alimentarius zulk verbod nergens heeft aanbevolen.

Complotdenkers kunnen hier trachten te argumenteren (weerom zonder bewijs) dat de teksten die dit verbod zouden bevatten, opzettelijk niet openbaar zouden zijn gepubliceerd, maar het meest voor de hand liggende bewijs van het tegendeel is natuurlijk dat geen van die doomscenario's daadwerkelijk heeft plaatsgevonden sinds de oprichting van de CAC in 1961: ook heden zijn vitaminen, voedingssupplementen en biologische voeding nog steeds nergens verboden. Wel doet de codex aanbevelingen wat betreft bepaalde kwaliteitsnormen, om te voorkomen dat kwakzalvers bepaalde producten zouden kunnen verkopen onder valse voorwendsels. Ongereguleerde voedingssupplementen kunnen immers (natuurlijke) kruiden bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid bij welbepaalde hoeveelheden, of de etikettering kan onjuist of onvolledig zijn om het product beter te laten uitschijnen dan het daadwerkelijk is.

Het is dan ook niet te verbazen dat vooral kwakzalvers en aanhangers van pseudowetenschap, die sterk vertegenwoordigd zijn in de wereld der complottheorieën, zich als eerste uitspreken tegen de Codex Alimentarius, en de commissie trachten te demoniseren tot één of andere sinistere samenzwering tegen de mensheid. Zonder enige vorm van regelgeving hebben verkopers en producenten van bv. voedingssupplementen immers vrij spel, en kunnen ze de klant eender wat beloven zonder zich op wetenschappelijk onderzoek te moeten baseren, en zonder dat ze hier verantwoordelijk voor hoeven te worden gesteld. Dat vormt natuurlijk een makkelijke bron van financiële inkomsten, en het zal ook niet verbazen dat bijna alle pseudowetenschappelijke en complottheorieënwebsites die de codex aanvallen, toevallig gelinkt zijn aan één of andere webwinkel waar ze allerhande (en vaak erg dure) voedingssupplementen en "super foods" verkopen onder valse voorwendsels. Ze hebben er dus alle baat bij om hun potentiële klanten op te zetten tegen de reguliere wetenschap, om zo hun eigen verkoop te stimuleren - toevallig net datgene waarvan ze hun tegenstanders beschuldigen onder angstwekkende namen zoals "Big Pharma".

Een veelgebruikt pseudowetenschappelijk argument is dat "alles wat natuurlijk is, beter is" (Argumentum ad naturam). Het natuurlijkheidsgehalte van een voedingsmiddel is echter geen criterium om te bepalen of het gezonder is of niet, aangezien er heel wat in de natuur te vinden is dat net wél schadelijk is voor de mens (vele natuurlijke kruiden en planten bevatten giftige stoffen, en zelfs cocaïne is in feite natuurlijk maar niettemin slecht voor de mens). Het criterium dat daarentegen wél relevant is, is grondig wetenschappelijk onderzoek, en daar worden alternatieve geneesmiddelen (bv. homeopathie, ayurvedische kruiden, ...) helaas niet of onvoldoende aan onderworpen. Het uiteindelijke slachtoffer is hierbij steeds de consument, die te goeder trouw welbepaalde producten koopt op aanraden van een zelfverklaarde "voedingsdeskundige" die vaak zelf niet weet welke stoffen een bepaald product bevat, wat die stoffen zijn, of ze al dan niet veilig zijn en zoja in welke hoeveelheden. Je zou nochtans mogen verwachten van diezelfde beoefenaars en verkopers van natuurproducten, dat ze een strengere kwaliteitscontrole met open armen verwelkomen, zodat ze er zeker van zouden zijn dat hetgeen ze verkopen effectief veilig is en de gezondheid van de klant niet kan schaden - waarom zou je anders in die sector werkzaam willen zijn, behalve om geld te verdienen?


OBAMA TEKENDE DE CODEX ALIMENTARIUS NIET TOT WET

Ongeveer gelijktijdig circuleerde er in de Verenigde Staten een kettingbrief die beweerde dat president Barack Obama zijn handtekening had gezet onder de Codex Alimentarius, om deze zo uit te roepen tot wet via een "executive order". Naast het feit dat een "executive order" altijd gebaseerd moet zijn op bestaande wetgeving en dus geen wetgeving op zich kan zijn, heeft in dit geval Obama hoe dan ook geenszins de codex uitgeroepen tot Amerikaanse wettekst. Executive Order 13544 betreft immers de oprichting van de "National Prevention, Health Promotion, and Public Health Council" dat binnen de wetgeving valt van de "Patient Protection and Affordable Care Act" (beter bekend als "Obamacare"). Dit orgaan is verantwoordelijk voor het op federaal niveau coördineren van de openbare en integratieve gezondheidszorg, en is niet bij machte om vitaminen, mineralen en voedingssupplementen te reguleren, laat staan te verbieden.

Het verhaal dat voedingssupplementen zouden worden verboden door de Amerikaanse wet, is natuurlijk niet nieuw. Reeds in 2005 circuleerden er kettingbrieven die beweerden dat vitaminen en mineralen weldra illegaal zouden worden. Deze beweringen waren gebaseerd op twee wetsvoorstellen die reeds dateren uit 2003: wetsvoorstel S.722 (Dietary Supplement Safety Act of 2003) zou producenten van voedingssupplementen verplichten om bewijs te leveren dat hun producten veilig voor consumptie zijn, en wetsvoorstel H.R.3377 (Dietary Supplement Access and Awareness Act) zou de FDA meer autoriteit geven om op te treden tegen bepaalde voedingssupplementen indien ze problemen zouden veroorzaken. Geen van beide wetsvoorstellen zou op eender welke wijze een verbod betekenen op vitaminen, mineralen en andere voedingssupplementen. Bovendien is het in het Amerikaans Congres nooit tot een effectieve stemming gekomen van beide wetsvoorstellen, laat staan dat ze goedgekeurd werden. Ook zijn de wetsvoorstellen nadien niet opnieuw geïntroduceerd.

Hoewel ze los staan van de Codex Alimentarius, waren beide wetsvoorstellen geen overbodige luxe op zich. Volgens de "National Center for Complementary and Alternative Medicine" maakte in 2004 gemiddeld zo'n 19% van de Amerikanen gebruik van supplementen, waardoor het risicoveld van een onveilig product enorm groot kan zijn. Dat er in 2002 ook een omzet van $ 18.7 miljoen USD mee werd gehaald, heeft dan weer als gevolg dat de producenten er niet om staan te springen dat er strengere regels en controles zouden worden ingevoerd. Consumerlab.com, een onafhankelijk laboratorium dat testen uitvoert op voedingssupplementen, heeft ontdekt dat sommige producten slechts een heel kleine hoeveelheid bevatten van het hoegenaamde hoofdingrediënt waarvoor het aangeprijsd verkocht wordt. In december 2004 vonden ze pesticide in gingseng, terwijl kruidensupplementen zware metalen zoals kwik en arseen bevatten. Het is dus niet zonder reden dat de CAC in 2005 een reeks van richtlijnen omtrent voedingssupplementen met vitaminen en mineralen heeft vastgesteld, ook al is die dus niet bindend.


EUROPESE ZAADGOEDRICHTLIJN VERBIEDT GEEN GROENTEN UIT EIGEN MOESTUIN

Er ontstond opnieuw ophef over de Codex Alimentarius wanneer de Europese Commissie op 6 mei 2013 een nieuwe zaadgoedrichtlijn voorstelde. Complottheorieënwebsites zoals gewoon-nieuws nl pakten vervolgens uit met de dreigende aankondiging dat het kweken en bezitten van natuurlijke zaden strafbaar zou worden in de Europese Unie. Er wordt een somber beeld geschetst: zeldzame zaadsoorten zouden niet meer toegestaan zijn, en de ruilhandel ervan zou in gevaar komen. Hobbykwekers zouden, naast zelf kweken en bezitten, de zaden zelfs niet meer mogen wegschenken. Op eventuele overtredingen zouden zware straffen (die niet nader worden gespecificeerd) komen te staan. Dit alles zou het resultaat zijn van lobbyen door bedrijven zoals Monsanto en DuPont, Syngenta en Bayer, in een poging om boeren te verplichten gebruik te maken van genetisch gemanipuleerde zaden. Vele complotdenkers stellen dan dat dit het gevolg is van de Codex Alimentarius, en er circuleerde op het internet zelfs een editie van Loesje dat stelt: Codex Alimentarius - Als groente uit eigen tuin eten burgerlijke ongehoorzaam wordt.

De realiteit blijkt echter niet zo somber te zijn als het lijkt, zoals blijkt uit een reactie van EU-parlementslid Kathleen Van Brempt, die de desinformatie weet op te klaren:

Het ruilen van zaden door onder meer hobbykwekers valt buiten de nieuwe zadenwetgeving. Dat betekent niet dat we niet nauw moeten toekijken op de invloed van de landbouwlobby, die de laatste jaren inderdaad probeert de natuur te privatiseren. Mensen verbieden om planten te kweken uit zelf gewonnen zaad en die zaden onderling te ruilen, zou totaal absurd zijn.

Een uitgebreidere bespreking van wat de zaadgoedrichtlijn precies wel en niet omvat, kan je lezen op het persbericht van de Europese Commissie. Niettemin drukt Van Brempt er wel op dat kleine telers, die niet afhankelijk willen zijn van grote multinationals, het hierdoor moeilijker zouden krijgen om competitief te blijven. Wanneer vervolgens de meningen van enkele kleine telers werden gevraagd door Velt.be, bleek in de sector zelf de onrust niet zo sterk te zijn als complotdenkers op het internet laten uitschijnen. Greet Lambrecht van het biotuinbouwbedrijf Akelei liet zich niet ontmoedigen door een nieuwe wetgeving, en verklaarde zaden te zullen blijven uitwisselen omdat de zaadrichtlijn dat niet verbiedt. In een eventuele restrictie zag ze tegelijk ook een kans, waarbij een impuls kan worden gegeven aan collega-tuinders om zelf van een gewas eigen zaad te telen: "Zo neemt de tuinbouwsector terug zelf de zaadautonomie in handen en verzorgt ze haar genetische bronnen." Ook de biologische zadenkwekerij de Bolster (Nederland) merkte op dat er weinig zou veranderen, omdat al hun rassen geregistreerd zijn op de EU-rassenlijst of op de amateurrassenlijst.

Niettemin belicht Velt.be ook de potentiële nadelen van de zaadgoedrichtlijn:

Lieven David (Velt) reageert: "De Europese wetgever hecht officieel groot belang aan het behoud van genetische diversiteit. Maar wat als kleinere biologische producenten in een nichemarkt geduwd worden? Zij werken immers 'maar' met lokale rassen Zo mag de Mechelse prei van Akelei niet over de landsgrenzen verkocht worden, en er mag niet meer dan 20 hectare van geplant worden. Bekeken door een agro-ecologische bril houdt dit geen steek omdat een dergelijke regelgeving geen rekening houdt met aspecten als het bodemtype of het klimaat. Commerciële, uniforme preihybriden mogen daarentegen wél over heel Europa verspreid worden: de ontwikkeling en registratie hiervan kunnen alleen door grote bedrijven bekostigd worden. Zo bevordert deze verordening vooral een gelijk speelveld voor de grote commerciële veredelaars en zaadproducenten. Ter illustratie: de twee grootste Europese zaadbedrijven beheren 70% van alle koolrassen."

Wat het gevolg ook zou mogen zijn van de EU zaadgoedrichtlijn, we zullen het niet snel kunnen ondervinden. De richtlijnen werden in maart 2014 immers verworpen door het Europees Parlement, en waren ze eerder ook de milieucommissie en de landbouwcommissie reeds afgekeurd. Het zou teveel op maat van een aantal bedrijven geschreven zijn, en dat wil het Europees Parlement niet - waarmee dan meteen de complottheorie werd ontkracht dat de Europese Unie deel zou uitmaken van één of andere samenzwering met Monsanto & co. Deze verwerping sluit niet uit dat er in de toekomst alsnog een aangepaste versie van de zaadgoedrichtlijn zal worden voorgesteld door de Europese Commissie, en men kan reeds verwachten dat ook die op veel kritiek zal mogen rekenen, ongeacht wat de inhoud zal zijn. En het beste van al? Dit alles heeft helemaal niets te maken met de Codex Alimentarius op zich, maar wordt er geregeld wel onterecht mee verward.


WETSVOORSTEL S-510 VERBIEDT GEEN EIGEN TEELT

Op 21 april 2014 werd er een petitie opgestart gekant tegen wetsvoorstel S-510, die het zelf verbouwen van voedsel illegaal zou maken. De petitie luidt als volgt:

PETITIE

Wij
Voorstanders van keuzevrijheid in landbouw en natuurproducten, en het zelf verbouwen van voedsel

constateren
Wij constateren hoaxes en verwarring omtrent de Codex Alimentarius, en daarbij vooral wetsvoorstel S-510. De bedoeling van dit wetsvoorstel is om het zelf verbouwen van voedsel illegaal te maken. Het is echter onduidelijk of en wanneer deze wet ingevoerd zal worden.
Een wet als S-510 zou ingaan tegen de keuzevrijheid wat betreft biologische, conventionele en gen-gemanipuleerde teelt.

en verzoeken
Om hoaxes en verwarring te voorkomen en om de Nederlandse burger te beschermen, verzoeken wij:
- Het zelf verbouwen van voedsel voor eigen gebruik moet een recht zijn
- De keuzevrijheid tussen biologische, conventionele en gen-gemanipuleerde teelt mag niet verdwijnen.

Hoewel de petitie specifiek in het Nederlands is opgesteld, is er geen wetsvoorstel S-510 die in Nederland of België op tafel zou liggen, en van plan is om het zelf verbouwen van voedsel illegaal te maken. In werkelijkheid is S-510 een Amerikaanse wet, genaamd de "FDA Food Safety Modernization Act", die werd gestemd en goedgekeurd in november 2010. Het hoofddoel van de wet is het verzekeren van voedselveiligheid, waarbij de focus wordt verlegd van ingrijpen eenmaal een contaminatie heeft plaatsgevonden, naar preventieve maatregelen tegen contaminatie.

Ook hier gaat het dus niet om één of andere "implementatie van de Codex Alimentarius" (de Verenigde Staten is immers al lid van de commissie sinds het eerste uur), noch heeft het ook maar enigszins iets te maken met een verbod op eigen teelt. Zelfs al zou dat wel het geval geweest zijn, heeft een Amerikaanse wet van 2010 geen invloed op de wetgeving van Nederland. Ook heeft het helemaal niets te maken met de zaadgoedrichtlijn die eerder werd afgekeurd door het Europees Parlement, en is eigen teelt of keuzevrijheid hieromtrent geenszins in gevaar in Nederland of andere landen. De petitie is geheel zinloos en kan dus beschouwd worden als een hoax.


ANDERE COMPLOTTHEORIEËN

Ongeacht hoeveel keer de foute informatie omtrent de Codex Alimentarius ook wordt ontkracht, het blijft een onderwerp dat complotdenkers niet schijnen te kunnen loslaten.
Volgens complottheorieënwebsite wanttoknow.nl stijgt de Codex Alimentarius op uit Auschwitz en is het onderdeel van een Big Pharma-samenzwering (verschillende andere complottheorieënwebsites hebben dit artikel overgenomen). Kwakzalverswebsite Mercola.com insinueert dan weer dat de codex bedoeld is om kanker, zwaarlijvigheid, diabetes en "extra pijn" te vermeerderen in plaats van te verminderen. De complottheorieënwebsite naturalnews.com van Mike Adams, evenzeer een kwakzalver, beweert waarachtig dat de codex niets minder dan "population control" als doel heeft. Dan is er nog aartscomplottheorist David Icke, die gelooft dat de Codex Alimentarius een introductie is tot de "soft kill eugenics", wellicht onderdeel van het Reptilian-complot. Inmiddels beweert Alex Jones op zijn InfoWars website dan weer dat miljarden mensen de dood zullen vinden als gevolg van de codex omdat voedingsstoffen als "vergif" zullen worden geclassificeerd, en hij spreekt hierbij over een "gelegaliseerde genocide". De stap naar het leggen van een link tussen de Codex Alimentarius en de Illuminati- en New World Order-complottheorieën is vervolgens snel gezet.

Eén ding dat deze theorieën met elkaar gemeen hebben, is het gebrek aan realiteitszin: hoe meer mensen er betrokken zijn bij een complot, hoe kleiner de kans dat het geheim kan blijven zonder uit te lekken, en dat is hier niet het geval: zelfs al zouden alle 185 betrokken landen het veronderstelde doel goed verborgen houden, zijn er nog steeds de 200+ observators, waaronder ook heel wat onafhankelijke NGO's, die aan de alarmbel zouden kunnen trekken indien de commissie echt een genocide aan het voorbereiden was. Complotdenkers zullen natuurlijk veronderstellen, weerom zonder enig bewijs, dat die NGO's mee in "het complot" betrokken zijn; een cirkelredenering die vaak als drogreden wordt opgevoerd. Hoe dan ook is er voor al die complottheorieën geen enkel daadwerkelijk bewijs (drogredenen en gefabriceerd bewijs is natuurlijk geen écht bewijs), terwijl het bewijs van het tegendeel openlijk kan worden geraadpleegd. Gelukkig valt het in werkelijkheid allemaal dus nog best mee, en staat de mensheid niet op punt uitgeroeid te worden door een internationaal document met een mysterieus-klinkende Latijnse naam.- http://www.skepdic.com/rath.html

- http://skepp.be/nl/gezondheid/voeding-dieet/codex-alimentarius-onder-vuur

- http://nl.hoax.wikia.com/wiki/Argumentum_ad_naturam

- www.whitehouse.gov/the-press-office/executive-order-establishing-national-prevention-health-promotion-and-public-health

- http://www.snopes.com/politics/medical/vitamins.asp

- http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c108:s.722:

- http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c108:h.r.3377:

- http://www.codexalimentarius.net/download/standards/10206/cxg_055e.pdf

- http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/04/kweken-met-en-bezit-van-natuurlijke-zaden-wordt-strafbaar-in-eu/ (complottheorieënwebsite - geen betrouwbare bron)

- https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/artikels/nieuwezaadgoedrichtlijnisonrustterechtveltbe

- http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-400_nl.htm

- http://www.velt.be/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1913&Itemid=302

- http://www.hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/1809189/2014/03/11/Europees-Parlement-verwerpt-richtlijnen-zadenhandel.dhtml

- https://petities.nl/petitie/zelf-voedsel-verbouwen-moet-een-recht-zijn-en-blijven/all_signatures?page=1#tabs

- https://www.govtrack.us/congress/bills/111/s510/text

- http://www.wanttoknow.nl/overige/codex-alimentarius-stijgt-op-uit-auschwitz/ (complottheorieënwebsite - geen betrouwbare bron)

- http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2005/05/14/codex.aspx (complottheorieënwebsite - geen betrouwbare bron)

- http://www.naturalnews.com/024128_CODEX_food_health.html (complottheorieënwebsite - geen betrouwbare bron)

- http://www.davidicke.com/headlines/76464-codex-alimentarius-an-introduction-to-soft-kill-eugenics/ (complottheorieënwebsite - geen betrouwbare bron)

- http://www.infowars.com/billions-of-people-expected-to-die-under-current-codex-alimentarius-guidelines/ (complottheorieënwebsite - geen betrouwbare bron)

- http://www.thecontroversialfiles.net/2013/04/codex-alimentarius-new-world-order.html (complottheorieënwebsite - geen betrouwbare bron)

COMPLOTTHEORIE: Chip implantatie weldra verplicht voor iedereen

Geplaatst 13 feb. 2014 02:22 door De Hoax-Wijzer   [ 6 nov. 2014 02:16 bijgewerkt ]

De Hoax-Wijzer | 13/02/2014 | Update: --Reeds verschillende jaren doen er talloze verhalen de ronde, waarin wordt beweerd dat de (Amerikaanse of Europese) overheid het implanteren van een microchip weldra verplicht zal maken voor alle burgers, of voor alle pasgeboren kinderen. Het betreft hier slechts een complottheorie die op geen enkele waarheid berust.


KORTE INHOUD

Verhalen over verplichte chip implantatie doen al jaren de ronde, en zijn vooral in de Verenigde Staten erg populair. Daar beweren complotdenkers vaak dat chip implantatie verplicht zal worden als onderdeel van de nieuwe "Obamacare" wet. Er staat echter helemaal niets in die wet (en ook niet in eender welke andere Amerikaanse wet) dat verwijst naar de verplichte implantatie van microchips. Bijgaande foto's tonen meestal een Glucose-Sensing RFID Microchip voor diabetici, en heeft niets te maken met de beweringen van de complottheorie.

Begin januari 2014 begon een artikel te circuleren waarin werd beweerd dat het implanteren van een microchip bij pasgeboren kinderen vanaf mei verplicht zou worden in de Europese Unie. Ook deze bewering is geheel verzonnen. De bijgevoegde foto toont trouwens helemaal geen geïmplanteerde chip, wel een "tattoo stempel" van Motorola die zou kunnen dienen als vervanging van paswoorden. Er is geen enkel bewijs dat er in de voorzienbare toekomst ook maar enigszins plannen zijn voor het verplichten van microchip implantatie, zowel in Amerika en Europa als elders in de wereld.


VERPLICHTE CHIP IMPLANTATIE IN AMERIKA

Verhalen over verplichte chip implantatie zijn wellicht al even oud als de microchip-technologie op zich, en circuleerden aanvankelijk vooral in de Verenigde Staten. Ten tijde van het legislatuur van Amerikaans president Bill Clinton circuleerden er reeds zulke complottheorieën, maar met de invoering van de zogenaamde "Obamacare" (Patient Protection and Affordable Care Act) van president Barack Obama in 2010, staken de wilden verhalen over verplichte chip implantatie opnieuw de kop op. 

Volgens de complottheorieën van de laatste jaren zou Obamacare de verplichte chip implantatie invoeren vanaf 23 maart 2013. Op die manier zou de Amerikaanse overheid in staat zijn om, via de RFID (Radio-Frequency Identification) technologie, het doen en laten van alle burgers nauwgezet te volgen, en ook hun gezondheids- en financiële toestand te controleren. Vanzelfsprekend zou dit een schending van de privacy zijn, maar in de Amerikaanse wet is echter helemaal geen sprake van verplichte chip implantaties.

De zogenaamde "Obamacare" wet maakt wel vermelding van een vereenvoudigde procedure voor inschrijving bij de "CHIP", wat door sommigen wordt verstaan als een verwijzing naar microchip-technologie. Het woord "CHIP" is hier echter de afkorting van de "Children's Health Insurance Program" en heeft niets te maken met chip implantaties. Dat zal complotdenkers er echter niet van weerhouden om te geloven dat het codetaal is voor een geheim microchip-programma voor kinderen. Want als een overheidsinstantie iets geheim wil houden, gaat het vanzelfsprekend her en der gemakkelijk te ontcijferen codetaal verspreiden, niet?

In sommige versies van het circulerende verhaal worden er citaten aangehaald waaruit moet blijken dat er reële plannen zijn voor chip implantatie. Deze citaten zijn echter voornamelijk afkomstig van wetsvoorstel HR 3200, wat een oudere versie was van de huidige Obamacare wet en uiteindelijk nooit werd goedgekeurd door het Amerikaans Congres. Bovendien verwijzen die citaten ook niet naar verplichte chip implantatie, maar wel naar het opstarten van een register waarmee de Department of Health and Human Services in staat zou zijn om informatie te verzamelen over medische apparaten die bij een patiënt worden gebruikt of in zijn lichaam worden geplaatst. Hierbij gaat het om bv. pacemakers en heupprotheses, en dit programma verplicht niemand tot de implantatie van wat dan ook. Dit onderdeel werd trouwens geschrapt in de eindversie van de wet die door het Amerikaans Congres werd goedgekeurd. Er wordt aldus niets vermeld over chip implantatie, laat staan de verplichting ervan door de overheid.

Afbeeldingen die bij het circulerende verhaal zijn gevoegd, tonen meestal een Glucose-Sensing RFID Microchip. Deze is bedoeld om op makkelijke en accurate wijze het concentratiegehalte van glucose op te meten bij diabetespatiënten. Vanzelfsprekend is dat ook op vrijwillige basis en aldus geen verplichting van de overheid, of als onderdeel van de Obamacare wet.

Kortom, we kunnen concluderen dat er geen enkel bewijs is dat de Amerikaanse regering haar burgers verplicht (of in de toekomst zou gaan verplichten) tot chip implantatie. Er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat zulke plannen in de maak zijn, en tegengestelde beweringen berusten slechts op fout geïnterpreteerde informatie of zelfs geheel verzonnen verhalen. De Amerikaanse staten Wisconsin, North Dakota, California, Atlanta en Georgia hebben in het verleden zelfs wetten gestemd die werkgevers verbieden om hun werknemers te verplichten tot een chip implantaat. 


VERPLICHTE CHIP IMPLANTATIE IN EUROPA

Sinds begin 2014 circuleert er ook een "Europese" versie van het verhaal van de verplichte chip implantatie. Een artikel werd op 22 januari 2014 gepost op de Top Information Post (topinfopost.com), een website die verzonnen complottheorieën en andere onzin publiceert onder het mom van een nieuwskanaal. Volgens dit verhaal zouden alle pasgeboren kinderen in de Europese Unie verplicht een microchip geïmplanteerd krijgen. Deze chip zou een GPS zender bevatten die gelinkt is aan een satelliet, en een interne batterij zou twee jaar lang stroom voorzien. Gelijkaardige berichten werd eerder ook al verspreid op andere websites, waaronder ook Duitse en Nederlandstalige complottheorieënwebsites.

Vanzelfsprekend zijn de beweringen van de zogenaamde verplichte chip implantatie in de Europese Unie geheel verzonnen. Net zoals bij de Amerikaanse versie van het verhaal, bestaat ook hier geen enkel bewijs voor deze beweringen en zijn er ook geen redenen om aan te nemen dat zulke plannen in de maak zijn. Indien de Europese Unie, of eender welk van haar lidstaten, zulk een wet effectief zou invoeren, zou dit weldra voorpaginanieuws zijn op tal van bekende kranten wereldwijd, en zou dit ook in andere reguliere media uitgebreid bericht worden. Tenzij je, als complotdenker, ook gaat geloven dat de media deel uitmaakt van de samenzwering en al deze informatie geheim houdt -- en dat terwijl complottheorieënwebsites klaarblijkelijk zonder problemen aan die informatie kunnen komen en deze kunnen publiceren zonder gecensureerd te worden. In realiteit neemt de ene complottheorieënwebsite vaak blindelings informatie over van een andere complottheorieënwebsite, waardoor deze verzonnen verhalen blijven circuleren op het internet.

De afbeelding bij het circulerende artikel toont vanzelfsprekend ook geen verplichte microchip, maar werd overgenomen uit een artikel in The Telegraph van 31 mei 2013. Het betreft hier een soort tattoo stempel ontwikkeld door Motorola, die gebruikt zou kunnen worden ter vervanging van paswoorden, door bv. een telefoontoestel in de buurt te houden. Het heeft helemaal niets te maken met (al dan niet verplichte) chip implantatie, en nog minder met de wetgeving van de Europese Unie of diens lidstaten.


CHIP IMPLANTATEN EN DE ORWELLIAANSE STAAT

Op zich is de vooropgestelde technologie niet geheel onmogelijk. Er bestaan immers reeds RFID-transponders die met een ingebouwde batterij twee jaar of langer kunnen functioneren. Ze hebben echter een afmeting van 5 cm op 3,5 cm, en een dikte van 1,5 cm, wat het erg moeilijk maakt om te implanteren in het lichaam van een baby. Bovendien zou zo'n chip geen twee jaar lang kunnen functioneren, zoals het circulerende artikel beweert, als het constant een GPS-signaal uitzendt. De batterij van je mobiele telefoon gaat immers toch ook niet zo lang mee zonder opladen?

De populariteit van dit soort onzinnige verhalen kan wellicht worden toegeschreven aan een wantrouwen voor de overheid, bezorgdheid over onze privacy, en angst dat onze vrijheden zullen worden ingeperkt. In realiteit is er helemaal geen politiek draagvlak voor wetten die ons verplichten tot het implanteren van een microchip, en de kans dat dit in de voorzienbare toekomst toch zou worden doorgevoerd is vrijwel nihil. Niettemin leeft er vaak de angst voor een "Orwelliaanse maatschappij" waarbij de zittende regering een totalitaire samenleving onder het bewind van een dictator zou voorbereiden. 

De term "Orwelliaans" wordt wel eens gebruikt door zowel complotdenkers als politici en journalisten, maar uiteindelijk verwijzen ze hiermee eigenlijk naar George Orwell's boek getiteld "1984", wat slechts een werk van fictie is. Zijn boek werd gepubliceerd in 1949, enkele jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog, en beschrijft hoe de wereld er volgens hem zou uitzien in het jaar 1984. Inmiddels zijn we zo'n 30 jaar verder en blijkt ook heden niet echt veel te kloppen van dat fictieve plaatje. Volgens diezelfde stelling zouden we volgend jaar, in 2015, allemaal ook moeten rondvliegen op "hoverboards" zoals uitgebeeld in de film Back to the Future. Al wordt er soms beweerd dat Marty McFly reeds op 30 april 2013 is gearriveerd in "de toekomst", maar dat is een andere hoax.


Bronnen:http://www.mimikama.at/allgemein/mikrochip-fr-alle-neugeborene-willkommen-in-der-matrix-der-fake-des-tages/

COMPLOTTHEORIE: "Sandy Hook schietpartij is hoax" beweringen

Geplaatst 18 nov. 2013 05:08 door De Hoax-Wijzer   [ 6 nov. 2014 02:18 bijgewerkt ]

De Hoax-Wijzer | 23/01/2013 | Update: 16/07/2014Op 14 december 2012 vond een schietpartij plaats in de Sandy Hook basisschool, in de Amerikaanse staat Connecticut.  Talloze complottheorieën op het internet beweren echter dat de schietpartij nooit heeft plaatsgevonden, maar eigenlijk één grootschalige "hoax" is van de Amerikaanse regering.  De argumenten berusten volledig op verkeerde of uit de context gerukte informatie, en dienen geenszins ernstig genomen te worden.

 

Tal van "complottheorieën" rond de schietpartij circuleren momenteel op internet websites, blogs, sociale media en via e-mail.  Zogenaamde "nieuws artikels" worden vooral verspreid door uiterst onbetrouwbare websites zoals o.a. NaturalNews.com, InfoWars.com en ook de Nederlandstalige Niburu.nl.  Artikels van zulke websites (zie "te vermijden websites" link onderaan) dienen dan ook enkel om mensen te desinformeren en angst aan te jagen, en kunnen best volledig vermeden worden.

 

De voornaamste complottheorie betreft de bewering dat de schietpartij helemaal niet heeft plaatsgevonden, maar slechts een geval was van acteerwerk op verzoek van de Amerikaanse overheid.  Het motief van deze laatste zou dan zijn om de publieke opinie mee te krijgen voor de invoering van een strengere wapenwet, die de regering van President Obama dan zou willen bekrachtigen om een Hitleriaans dictatuur in te stellen waarbij de ontwapende bevolking zich niet langer kan verdedigen. 

 

Bij deze zetten we enkele "beweringen" op een rij, met een korte tegenargumentatie (meer info in de links onderaan):

 

De schietpartij vond nooit plaats, want de AR-15, het semi-automatisch wapen van de schutter Adam Lanza, lag op dat moment in het koffer van zijn auto.  Deze bewering is onjuist: de schutter had wel degelijk een AR-15 bij zich, en het wapen dat in zijn auto lag was een jachtgeweer.

 

Een 20-jarige psychopaat zonder ervaring met wapens, kan onmogelijk zoveel slachtoffers gemaakt hebben, en de kinderen zo dikwijls beschoten hebben op die korte tijd.  De schutter maakte gebruik van een semi-automatisch wapen, waardoor hij op korte tijd verschillende kogels kon afvuren naar een groep kinderen die op dat moment gevangen zaten in kleine ruimtes en niet wisten wat er precies gaande was.  Erg moeilijk is het dan niet om raak te schieten.

 

De ouders van de slachtoffers van de schietpartij waren slechts acteurs, alsook de kinderen die de schietpartij overleefd zouden hebbenHierbij wordt verwezen naar enkele videobeelden, waarin Robbie Parker (vader van Emilie Parker) en Lynn McDonnell (moeder van Grace McDonnell) aan het lachen waren, wat ze zogenaamd niet zouden gedaan hebben moesten hun kinderen daadwerkelijk dood zijn. De complottheoristen trekken deze beelden echter geheel uit de context, omdat (glim)lachen niet noodzakelijk wijst op het gebrek aan emotionele rouw, en in bepaalde gevallen een emotionele reactie kan zijn op de persaandacht diie hen op dat moment omringde. Indien ze effectief acteurs waren, zou men kunnen verwachten dat ze hun "rol" dan beter zouden "spelen", en bijgevolg bewijzen deze natuurlijke emotionele reacties enkel dat het absoluut niet om "acteurs" gaat maar om een waargebeurd drama. Ook negeren de complottheoristen de emotionele en rouwende reacties van andere ouders.

 

Er waren geen slachtoffers in de schietpartij, want nadien werd er een foto genomen waarin President Obama poseert met kinderen, waaronder zogenaamd slachtoffer Emilie Parker. Indien de ganse schietpartij slechts heel wat acteerwerk was, waarom zouden de acteur-ouders dan aanvankelijk beweren dat hun dochter doodgeschoten was, om haar nadien met Obama te laten poseren op een foto, en bovendien die foto ook nog eens op het internet te verspreiden? In realiteit gaat het om een jongere zuster van Emilie, die een gelijkaardig kleedje draagt.

 

Google zoekresultaten geven informatie over de schietpartij die dateren van voor 14 december, dus de ganse opzet was gepland en vervalst. Hoewel deze zoekresultaten wel degelijk op Google terug te vinden zijn met data ouder dan 14 december, toont dit geenszins aan dat de desbetreffende webpagina's ook al bestonden (of die specifieke informatie bevatten) op de opgegeven datum. De data opgegeven door Google zijn immers niet altijd accuraat, ook als het totaal andere zoekopdrachten betreft. Ook bestaan er Facebook-pagina's die als "memorial" fungeren voor de slachtoffers van de schietpartij, en waarvan de startdatum ouder is dan 14 december. Dit is perfect mogelijk, omdat administrators van Facebook-pagina's ten allen tijde de naam van een reeds bestaande pagina kunnen wijzigen (bv. naar een memorial voor slachtoffers), of zelf kunnen aangeven bij de pagina-instellingen welke datum de pagina moet opgeven als "startdatum".

 

 

Uiteraard doen er nog bijkomende complottheorieën de ronde, al komen bovenvernoemde argumenten meestal wel opnieuw voor.  In vele gevallen wordt er beweerd dat de ganse schietpartij in scene werd gezet door de regering van Obama (en soms zelfs door Israel), met als intentie om een strengere wapenwet te kunnen doorvoeren waarbij de bevolking massaal ontwapend wordt.  De voorgestelde wapenwet van Obama streeft dit echter absoluut niet na, maar wil enkel een ban op automatische wapens, aangezien die enkel nodig zijn voor militaire toepassingen, en een grondige achtergrondcontrole van ieder persoon die een wapen wil kopen om te voorkomen dat onstabiele of criminele personen makkelijk vuurwapens zou kunnen aanschaffen. De strengere wapenwet werd ook reeds gesteund door President Reagan, en werd uiteindelijk door President Clinton goedgekeurd in 1994, tot deze kwam te vervallen in 2004.  Ook gedurende die tien jaar heeft de regering aldus nooit getracht om de bevolking massaal te ontwapenen om dan een dictatuur in te stellen, hoewel complottheoristen onophoudelijk blijven verwijzen naar de "Reichstagbrand" waarbij het Nazi regime van Hitler de macht greep. Het is bovendien ook niet zeker dat het Congres de wapenwet van Obama zal goedkeuren, aangezien het merendeel van diens leden bestaat uit Republikeinen, die over het algemeen van het principe zijn dat "wapengeweld enkel kan worden tegengegaan door nog meer wapens in omloop te brengen". 

 

De complottheorieën hebben nog meer voeding gekregen door de gelijkaardige beweringen van James Tracey, een professor aan de Florida Atlantic University die onderwijst in, u raadt het: "Culture of Conspiracy". De universiteit heeft zich inmiddels reeds gedistantieerd van zijn uitspraken. 

 

 

CONCLUSIE

 

Er is geen enkele gegronde reden om aan te nemen dat de schietpartij in de basisschool van Sandy Hook ook maar enigszins opgezet spel was door de overheid. Indien we complottheoristen zouden moeten geloven, is zowat elke schietpartij gemeld in de pers een complot van de regering.  

 

Indien je dit soort complottheorieën moest ontvangen in je e-mail, op Facebook of andere sociale media, is het aangewezen om dit absoluut niet verder te verspreiden.  Verdere verspreiding werkt immers enkel desinformerend en onnodig angstwekkend. Websites die zulke complottheorieën gerucht geven en steunen, kunnen best helemaal vermeden worden. Verzinners van zulke ongegronde complottheorieën hebben dan duidelijk ook geen respect voor slachtoffers en nabestaanden van het drama in Connecticut.

 

 

Bronnen:

 

- Meer informatie en details: http://www.snopes.com/politics/guns/newtown.asp


- Vorige wapenwet verviel in 2004: http://edition.cnn.com/2013/01/16/politics/obama-gun-violence-provisions/

 

- Huidig voorstel wapenwet Obama: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-21049942

 

- Uitlatingen James Tracey: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2259754/James-Tracy-Newtown-official-furious-professor-makes-conspiracy-claims-Sandy-Hook-shooting.html


1-4 of 4