COMPLOTTHEORIE: De Codex Alimentarius

De Hoax-Wijzer | 22/04/2014 | Update: 28/09/2014

De Codex Alimentarius en diens aanverwante complottheorieën zijn een complex onderwerp dat moeilijk op volledige wijze kan worden voorgesteld in een korte inhoud. Hieronder wordt in meer detail beschreven waarover het precies gaat, en welke informatie juist of fout is.

WAT IS DE CODEX ALIMENTARIUS?

De term "Codex Alimentarius" is Latijns voor "voedselboek" en verwijst naar een verzameling van internationale standaarden en richtlijnen wat betreft voeding en alles wat erbij komt kijken: voedselveiligheid, voedseletikettering, voedselproductie en -verwerking, vitamine- en andere voedingssupplementen, enz... Het primaire doel is aldus de bescherming van de gezondheid van de consument, bijvoorbeeld d.m.v. richtlijnen die een kwaliteitsstandaard nastreven, en correcte en volledige etikettering van de ingrediënten. De Codex Alimentarius biedt ook richtlijnen aan omtrent eerlijke handel in voedingsproducten, certificatieprocedures en de inspectie van geïmporteerd en geëxporteerd voedsel. Kortom, de Codex Alimentarius is in feite een verzameling aan richtlijnen ten voordele van de bescherming van de consument en zijn gezondheid.

De doelstellingen van de codex worden door de federale overheidsdienst "Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu" van België als volgt omschreven:

Ook de EU zaadrichtlijn van 2013 wordt vaak geassocieerd met de Codex Alimentarius, terwijl de twee in feite los staan van elkaar. Beweringen dat hobbykweken en zadenruil weldra verboden zou worden in de Europese Unie, zijn geheel onjuist aangezien de voorgestelde richtlijn daar een duidelijke uitzondering voor heeft gemaakt. Ondanks de beweringen van "Loesje", is het eten van groenten uit eigen tuin dus helemaal geen burgerlijke ongehoorzaamheid. Hoe dan ook heeft het Europees Parlement deze richtlijn afgewezen in maart 2014.

Het is sowieso onjuist dat de Codex Alimentarius de intentie heeft om vitaminen- en andere voedingssupplementen te verbieden. Zelfs al zou de codex tot wet worden aangenomen in eender welk land, staat er niets in het document dat zulk verbod omvat. Wel streeft de codex naar een optimale consumentenbescherming d.m.v. kwaliteitsnormen en -standaarden uit te werken die ervoor zorgen dat de productie en verkoop van voedingssupplementen op een eerlijke en correcte manier verloopt. Het zijn om die reden vaak pseudowetenschappers en kwakzalvers die zich het sterkst verzetten tegen de Codex Alimentarius, uit vrees dat hun producten (die vaak ongetest en soms ronduit gevaarlijk zijn) niet langer op de markt mogen, waardoor ze hun makkelijk verdiende winstmarge zien smelten als sneeuw voor de zon.

De Codex Alimentarius is een verzameling van richtlijnen en standaarden betreffende voeding, inclusief voedselveiligheid, voedseletikettering, alsook vitamine- en andere voedingssupplementen. De codex heeft als doel de gezondheid van de consument te beschermen en een eerlijke handel in voeding te bevorderen. Hoewel 185 landen lid zijn van de Codex Alimentarius Commissie, die reeds sinds 1963 actief is, is de codex geenszins bindend of wetgevend. Het kan dienen als een standaardtekst waarop andere landen hun eigen wetgeving omtrent voedselveiligheid en -handel kunnen bouwen, maar dat is en blijft de vrije keuze van de regering van dat land zonder dat de commissie hierbij een verplichting of verbod oplegt.

Reeds verschillende jaren doen heel wat geruchten de ronde omtrent de zogenaamde "Codex Alimentarius". Volgens sommigen zou het de bedoeling van dit document zijn om vitaminen (of vitaminensupplementen) te verbieden, of het groeien van gewassen in eigen tuin illegaal te maken. Anderen beweren dat het onderdeel uitmaakt van een groots complot waar Big Pharma en GMO-gewassen deel van uitmaken, met als ultiem doel de mensheid uit te roeien. Deze wilde beweringen worden vooral verspreid door tal van complottheorieënwebsites, maar hebben weinig te maken met wat de Codex Alimentarius echt is. KORTE INHOUD

Om de gezondheid van de consument afdoende te beschermen en om de eerlijke handel in voedingsmiddelen te bevorderen, ontwikkelt de CAC internationale normen, standaarden en richtlijnen voor voedingsmiddelen en voedselveiligheid maar ook voor aanverwante domeinen zoals hygiëne en etikettering. Deze richtlijnen worden gepubliceerd in de Codex Alimentarius. Daarnaast promoot de CAC alle initiatieven rond voedselstandaardisering van internationale gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties.

De Codex Alimentarius is als dusdanig niet slechts één document, maar een verzameling aan documenten van commissies, wetenschappelijke studies, beleidslijnen, enz... Het is een verzameling van normen, gebruiksvoorschriften, richtlijnen, en andere aanbevelingen over voedsel en voedselveiligheid. Belangrijk hierbij is om te weten dat de teksten waaruit de Codex Alimentarius bestaat, allemaal publiek zijn en dus vrij kunnen worden ingekeken. Op de website codexalimentarius.org vind je alle lijsten terug, gaande van standaarden tot procedures. Ze behandelen onderwerpen zoals:

  • Etikettering van voedsel

  • Voedingssupplementen

  • Voedselverontreiniging

  • Pesticiderestanten in voedsel

  • Risicobeoordeling

  • Voedselhygiëne

  • Specifieke standaarden wat betreft vlees, vis, granen, groenten, fruit, vruchtensappen, melkproducten, babyvoeding, vetten en oliën, en andere voedingsproducten zoals bv. suiker, chocolade, honing, mineraalwater, enz...

De Codex Alimentarius Commissie (CAC) werd in 1961 opgericht door de Verenigde Naties, en valt onder de bevoegdheid van de World Health Organization (WHO) en de Food and Agriculture Organization (FAO). Op de eerste bijeenkomst van de commissie, die plaatsvond in 1963, waren vertegenwoordigers van 30 landen aanwezig, waaronder België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en Australië. Inmiddels is het ledenaantal reeds gestegen tot 184 landen en 1 lidorganisatie (de Europese Unie) verspreid over de ganse wereld. Ook zijn er meer dan 200 observators, waarvan er zo'n 150 niet-gouvernementele organisaties (NGO's) zijn, zoals bv. Greenpeace International. Deze observators kunnen hun standpunten uiten in elke fase van de ontwikkeling van normen, standaarden en richtlijnen, maar de eindbeslissing ligt wel bij de 185 leden.

Belangrijk om hierbij te onthouden is dat de Codex Alimentarius effectief "richtlijnen" bevat en als dusdanig géén "reglement" of "wetgeving" is. Met andere woorden, de Codex Alimentarius legt geen enkele verplichting op aan haar leden, en de deelnemende landen beslissen volledig zelf in hoeverre ze de richtlijnen opnemen in hun nationale wetgeving. Zo is het dus mogelijk dat bv. de Europese Unie bepaalde richtlijnen van de Codex Alimentarius heeft geïmplementeerd, maar andere richtlijnen niet, en dat de Verenigde Staten of Australië niet exact dezelfde richtlijnen volgen. Het biedt landen die geen eigen wetgeving omtrent voedselveiligheid hebben ontwikkeld, de mogelijkheid om de Codex Alimentarius over te nemen, of te gebruiken om een nieuwe wetgeving op te baseren, maar dit is als dusdanig niet verplicht. Enkel indien er een internationaal conflict zou zijn tussen twee landen omtrent bv. de handel in voedsel, en die landen verkiezen om het conflict te beslechten bij de WHO, zullen de richtlijnen van de codex als basis gebruikt worden.

COMPLOTTHEORIEËN ROND DE CODEX ALIMENTARIUS

Ondanks het feit dat informatie over de inhoud van de Codex Alimentarius volledig openbaar is, is het de voorbije jaren een magneet gebleken voor tal van complottheorieën. Mogelijk heeft het te maken met de benaming "Codex Alimentarius" zelf, die mysterieus genoeg klinkt om rechtstreeks afkomstig te zijn van één of ander Vaticaan-plot uit de boeken van Dan Brown. Niettemin zijn de Verenigde Naties en de World Health Organization, waar de Codex Alimentarius tenslotte onderdeel van uitmaakt, ook vaak het onderwerp van talloze complottheorieën.

Onderdeel van de Codex Alimentarius zijn bv. de zogenaamde e-nummers die terug te vinden zijn in de ingrediëntenlijsten op de etikettering van allerhande voedingsproducten. Volgens sommige complottheorieën zou het concept de bedoeling hebben om de consument te misleiden, zodat hij niet zou weten hoeveel "chemische" voedseladditieven er daadwerkelijk in het product zitten. In werkelijkheid staan slechts een kleine minderheid aan e-nummers voor synthetische stoffen, en verwijst een meerderheid naar natuurlijke stoffen, zoals E300 (vitamine c), E330 (citroenzuur), E392 (extract van rozemarijn) en E948 (zuurstof). Indien er een gelijkaardig etiket zou plakken op een doodeenvoudige banaan, zou je versteld staan van het aantal e-nummers en ingewikkelde termen (die lijken op synthetische stoffen maar dat helemaal niet zijn) die erop verschijnen, zoals de website Brekend heeft aangetoond. Natuurlijk is het helemaal geen geheim welke e-nummers voor welke stoffen staan, die lijsten zijn immers openbaar te raadplegen.

De complottheorieën omtrent de Codex Alimentarius blijken voornamelijk hun oorsprong te vinden bij kwakzalvers zoals Rima Laibow (die gelooft in de anti-vax pseudowetenschap) en Matthias Rath. Volgens die laatste zou de oprichting van de commissie het werk geweest zijn van Nazi-industriëlen, in een poging om de voedselvoorraad van de ganse wereld te beheersen. Eén van de twee genoemde Nazi's, Hermann Schmitz, was echter reeds overleden nog voor de commissie werd opgericht, en er bestaat ook verder geen bewijs dat hij of andere Nazi's verantwoordelijk waren voor de oprichting ervan. Hans Frenzel, die wél een belangrijke rol speelde in de oprichting van de Codex Alimentarius, is echter een actief lid geweest van het Oostenrijkse verzet tegen het Nazi-regime. De beweringen van de twee voorgenoemde pseudowetenschappers liggen niettemin aan de basis van de meeste complottheorieën die zich later rond de Codex Alimentarius zouden ontwikkelen, gaande van een internationale samenzwering om controle over het voedsel te bekomen tot zelfs de bewering dat een wereldwijde genocide van miljarden mensen het uiteindelijke doel zou zijn.

In bijna alle gevallen zijn de complottheorieën gebaseerd op de onjuiste veronderstelling dat de Codex Alimentarius een soort van verplichte wet zou zijn (of weldra zou worden ingevoerd). In de meeste gevallen veronderstelt men ook dat de codex alles wil verbieden wat in feite gezond is voor de mens, gaande van biologische groenten tot vitaminen en mineralen. Vanzelfsprekend is alle bewijs hiervan afwezig, en getuigen de documenten van de codex, die openbaar kunnen worden geraadpleegd, van exact het tegenovergestelde. Een voorbeeld hiervan is, in het geval van voeding van dierlijke oorsprong, het vastleggen van limieten voor residuen van hormonen en antibiotica die als diergeneesmiddel worden gebruikt, maar geenszins het verplicht gebruik van deze producten. Hieronder bespreken we enkele gangbare complottheorieën meer in detail.

GEEN VERBOD OP VOEDINGSSUPPLEMENTEN, VITAMINEN EN BIOLOGISCHE VOEDING

Sinds 2010 circuleren er op het internet heel wat kettingbrieven die beweren dat de Codex Alimentarius tot doel heeft om voedingssupplementen, vitaminen, biologische voeding en natuurlijke geneesmiddelen te verbieden. Een Nederlandstalige versie van de kettingbrief beweert dat de antroposofische stichting Eliant een actie was opgestart om de codex aan te vechten, en moedigde iedereen aan om een aanverwante petitie te tekenen. De petitie is inmiddels niet meer online, en op de website van eliant.nl (die inmiddels ook niet meer bestaat) stond duidelijk vermeld dat "er geen koppeling is tussen de actie Eliant en de Codex Alimentarius". De website eliant.eu bestaat nog wel, en betreft een actie die in 2006 is opgestart door de Europese Alliantie van Initiatieven voor Toegepaste Antroposofie. Eliant heeft als doestelling om in de Europese politiek meer druk uit te oefenen ten voordele van het antroposofische gedachtegoed en de toegepaste antroposofie, waaronder Steinerscholen, biologisch-dynamische landbouw en antroposofische gezondheidszorg. Hoewel dit op zich mooi mag klinken, zijn er toch achterliggende heikelpunten: hun "antroposofische geneeskunde" is gebaseerd op de pseudowetenschap dat ziekte ontstaat door een verstoord evenwicht tussen de "vier lichamen" van de mens (waaronder het "etherisch" en "astraal" lichaam). Ook hangen ze de pseudowetenschappelijke anti-vaccinatie beweging aan, en beschouwen ze het blanke ras als "het hoogste stadium in de evolutie van de mensheid".

Volgens de kettingmail zouden natuurlijke geneesmiddelen (alsook andere natuurlijke middelen zoals de ayurvedische) verboden worden door de Codex Alimentarius, en zouden ook natuurlijke vitaminen in de ban geslagen worden. Het resultaat hiervan moet zijn dat de consument uiteindelijk enkel nog de keuze heeft tussen "giftig bespoten voedsel" en "chemische/synthetische medicijnen"; en dat bv. natuurlijke shampoo niet meer verkocht mag worden, waardoor er zelfs al bedrijven failliet aan het gaan zijn (zonder hier in detail te gaan over welke shampoo, of welke bedrijven en in welke landen). Dit is echter onjuist: zoals we reeds gezien hebben, zijn de standaarden en richtlijnen van de Codex Alimentarius niet bindend, waardoor de commissie sowieso niet zou kunnen overgaan tot een "verbod" op eender wat. Zelfs al zou dat wel kunnen, is er nog steeds geen sprake van (een poging tot) een verbod op "natuurlijke middelen", aangezien de Codex Alimentarius zulk verbod nergens heeft aanbevolen.

Complotdenkers kunnen hier trachten te argumenteren (weerom zonder bewijs) dat de teksten die dit verbod zouden bevatten, opzettelijk niet openbaar zouden zijn gepubliceerd, maar het meest voor de hand liggende bewijs van het tegendeel is natuurlijk dat geen van die doomscenario's daadwerkelijk heeft plaatsgevonden sinds de oprichting van de CAC in 1961: ook heden zijn vitaminen, voedingssupplementen en biologische voeding nog steeds nergens verboden. Wel doet de codex aanbevelingen wat betreft bepaalde kwaliteitsnormen, om te voorkomen dat kwakzalvers bepaalde producten zouden kunnen verkopen onder valse voorwendsels. Ongereguleerde voedingssupplementen kunnen immers (natuurlijke) kruiden bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid bij welbepaalde hoeveelheden, of de etikettering kan onjuist of onvolledig zijn om het product beter te laten uitschijnen dan het daadwerkelijk is.

Het is dan ook niet te verbazen dat vooral kwakzalvers en aanhangers van pseudowetenschap, die sterk vertegenwoordigd zijn in de wereld der complottheorieën, zich als eerste uitspreken tegen de Codex Alimentarius, en de commissie trachten te demoniseren tot één of andere sinistere samenzwering tegen de mensheid. Zonder enige vorm van regelgeving hebben verkopers en producenten van bv. voedingssupplementen immers vrij spel, en kunnen ze de klant eender wat beloven zonder zich op wetenschappelijk onderzoek te moeten baseren, en zonder dat ze hier verantwoordelijk voor hoeven te worden gesteld. Dat vormt natuurlijk een makkelijke bron van financiële inkomsten, en het zal ook niet verbazen dat bijna alle pseudowetenschappelijke en complottheorieënwebsites die de codex aanvallen, toevallig gelinkt zijn aan één of andere webwinkel waar ze allerhande (en vaak erg dure) voedingssupplementen en "super foods" verkopen onder valse voorwendsels. Ze hebben er dus alle baat bij om hun potentiële klanten op te zetten tegen de reguliere wetenschap, om zo hun eigen verkoop te stimuleren - toevallig net datgene waarvan ze hun tegenstanders beschuldigen onder angstwekkende namen zoals "Big Pharma".

Een veelgebruikt pseudowetenschappelijk argument is dat "alles wat natuurlijk is, beter is" (Argumentum ad naturam). Het natuurlijkheidsgehalte van een voedingsmiddel is echter geen criterium om te bepalen of het gezonder is of niet, aangezien er heel wat in de natuur te vinden is dat net wél schadelijk is voor de mens (vele natuurlijke kruiden en planten bevatten giftige stoffen, en zelfs cocaïne is in feite natuurlijk maar niettemin slecht voor de mens). Het criterium dat daarentegen wél relevant is, is grondig wetenschappelijk onderzoek, en daar worden alternatieve geneesmiddelen (bv. homeopathie, ayurvedische kruiden, ...) helaas niet of onvoldoende aan onderworpen. Het uiteindelijke slachtoffer is hierbij steeds de consument, die te goeder trouw welbepaalde producten koopt op aanraden van een zelfverklaarde "voedingsdeskundige" die vaak zelf niet weet welke stoffen een bepaald product bevat, wat die stoffen zijn, of ze al dan niet veilig zijn en zoja in welke hoeveelheden. Je zou nochtans mogen verwachten van diezelfde beoefenaars en verkopers van natuurproducten, dat ze een strengere kwaliteitscontrole met open armen verwelkomen, zodat ze er zeker van zouden zijn dat hetgeen ze verkopen effectief veilig is en de gezondheid van de klant niet kan schaden - waarom zou je anders in die sector werkzaam willen zijn, behalve om geld te verdienen?

OBAMA TEKENDE DE CODEX ALIMENTARIUS NIET TOT WET

Ongeveer gelijktijdig circuleerde er in de Verenigde Staten een kettingbrief die beweerde dat president Barack Obama zijn handtekening had gezet onder de Codex Alimentarius, om deze zo uit te roepen tot wet via een "executive order". Naast het feit dat een "executive order" altijd gebaseerd moet zijn op bestaande wetgeving en dus geen wetgeving op zich kan zijn, heeft in dit geval Obama hoe dan ook geenszins de codex uitgeroepen tot Amerikaanse wettekst. Executive Order 13544 betreft immers de oprichting van de "National Prevention, Health Promotion, and Public Health Council" dat binnen de wetgeving valt van de "Patient Protection and Affordable Care Act" (beter bekend als "Obamacare"). Dit orgaan is verantwoordelijk voor het op federaal niveau coördineren van de openbare en integratieve gezondheidszorg, en is niet bij machte om vitaminen, mineralen en voedingssupplementen te reguleren, laat staan te verbieden.

Het verhaal dat voedingssupplementen zouden worden verboden door de Amerikaanse wet, is natuurlijk niet nieuw. Reeds in 2005 circuleerden er kettingbrieven die beweerden dat vitaminen en mineralen weldra illegaal zouden worden. Deze beweringen waren gebaseerd op twee wetsvoorstellen die reeds dateren uit 2003: wetsvoorstel S.722 (Dietary Supplement Safety Act of 2003) zou producenten van voedingssupplementen verplichten om bewijs te leveren dat hun producten veilig voor consumptie zijn, en wetsvoorstel H.R.3377 (Dietary Supplement Access and Awareness Act) zou de FDA meer autoriteit geven om op te treden tegen bepaalde voedingssupplementen indien ze problemen zouden veroorzaken. Geen van beide wetsvoorstellen zou op eender welke wijze een verbod betekenen op vitaminen, mineralen en andere voedingssupplementen. Bovendien is het in het Amerikaans Congres nooit tot een effectieve stemming gekomen van beide wetsvoorstellen, laat staan dat ze goedgekeurd werden. Ook zijn de wetsvoorstellen nadien niet opnieuw geïntroduceerd.

Hoewel ze los staan van de Codex Alimentarius, waren beide wetsvoorstellen geen overbodige luxe op zich. Volgens de "National Center for Complementary and Alternative Medicine" maakte in 2004 gemiddeld zo'n 19% van de Amerikanen gebruik van supplementen, waardoor het risicoveld van een onveilig product enorm groot kan zijn. Dat er in 2002 ook een omzet van $ 18.7 miljoen USD mee werd gehaald, heeft dan weer als gevolg dat de producenten er niet om staan te springen dat er strengere regels en controles zouden worden ingevoerd. Consumerlab.com, een onafhankelijk laboratorium dat testen uitvoert op voedingssupplementen, heeft ontdekt dat sommige producten slechts een heel kleine hoeveelheid bevatten van het hoegenaamde hoofdingrediënt waarvoor het aangeprijsd verkocht wordt. In december 2004 vonden ze pesticide in gingseng, terwijl kruidensupplementen zware metalen zoals kwik en arseen bevatten. Het is dus niet zonder reden dat de CAC in 2005 een reeks van richtlijnen omtrent voedingssupplementen met vitaminen en mineralen heeft vastgesteld, ook al is die dus niet bindend.

EUROPESE ZAADGOEDRICHTLIJN VERBIEDT GEEN GROENTEN UIT EIGEN MOESTUIN

Er ontstond opnieuw ophef over de Codex Alimentarius wanneer de Europese Commissie op 6 mei 2013 een nieuwe zaadgoedrichtlijn voorstelde. Complottheorieënwebsites zoals gewoon-nieuws nl pakten vervolgens uit met de dreigende aankondiging dat het kweken en bezitten van natuurlijke zaden strafbaar zou worden in de Europese Unie. Er wordt een somber beeld geschetst: zeldzame zaadsoorten zouden niet meer toegestaan zijn, en de ruilhandel ervan zou in gevaar komen. Hobbykwekers zouden, naast zelf kweken en bezitten, de zaden zelfs niet meer mogen wegschenken. Op eventuele overtredingen zouden zware straffen (die niet nader worden gespecificeerd) komen te staan. Dit alles zou het resultaat zijn van lobbyen door bedrijven zoals Monsanto en DuPont, Syngenta en Bayer, in een poging om boeren te verplichten gebruik te maken van genetisch gemanipuleerde zaden. Vele complotdenkers stellen dan dat dit het gevolg is van de Codex Alimentarius, en er circuleerde op het internet zelfs een editie van Loesje dat stelt: Codex Alimentarius - Als groente uit eigen tuin eten burgerlijke ongehoorzaam wordt.

De realiteit blijkt echter niet zo somber te zijn als het lijkt, zoals blijkt uit een reactie van EU-parlementslid Kathleen Van Brempt, die de desinformatie weet op te klaren:

Het ruilen van zaden door onder meer hobbykwekers valt buiten de nieuwe zadenwetgeving. Dat betekent niet dat we niet nauw moeten toekijken op de invloed van de landbouwlobby, die de laatste jaren inderdaad probeert de natuur te privatiseren. Mensen verbieden om planten te kweken uit zelf gewonnen zaad en die zaden onderling te ruilen, zou totaal absurd zijn.

Een uitgebreidere bespreking van wat de zaadgoedrichtlijn precies wel en niet omvat, kan je lezen op het persbericht van de Europese Commissie. Niettemin drukt Van Brempt er wel op dat kleine telers, die niet afhankelijk willen zijn van grote multinationals, het hierdoor moeilijker zouden krijgen om competitief te blijven. Wanneer vervolgens de meningen van enkele kleine telers werden gevraagd door Velt.be, bleek in de sector zelf de onrust niet zo sterk te zijn als complotdenkers op het internet laten uitschijnen. Greet Lambrecht van het biotuinbouwbedrijf Akelei liet zich niet ontmoedigen door een nieuwe wetgeving, en verklaarde zaden te zullen blijven uitwisselen omdat de zaadrichtlijn dat niet verbiedt. In een eventuele restrictie zag ze tegelijk ook een kans, waarbij een impuls kan worden gegeven aan collega-tuinders om zelf van een gewas eigen zaad te telen: "Zo neemt de tuinbouwsector terug zelf de zaadautonomie in handen en verzorgt ze haar genetische bronnen." Ook de biologische zadenkwekerij de Bolster (Nederland) merkte op dat er weinig zou veranderen, omdat al hun rassen geregistreerd zijn op de EU-rassenlijst of op de amateurrassenlijst.

Niettemin belicht Velt.be ook de potentiële nadelen van de zaadgoedrichtlijn:

Lieven David (Velt) reageert: "De Europese wetgever hecht officieel groot belang aan het behoud van genetische diversiteit. Maar wat als kleinere biologische producenten in een nichemarkt geduwd worden? Zij werken immers 'maar' met lokale rassen Zo mag de Mechelse prei van Akelei niet over de landsgrenzen verkocht worden, en er mag niet meer dan 20 hectare van geplant worden. Bekeken door een agro-ecologische bril houdt dit geen steek omdat een dergelijke regelgeving geen rekening houdt met aspecten als het bodemtype of het klimaat. Commerciële, uniforme preihybriden mogen daarentegen wél over heel Europa verspreid worden: de ontwikkeling en registratie hiervan kunnen alleen door grote bedrijven bekostigd worden. Zo bevordert deze verordening vooral een gelijk speelveld voor de grote commerciële veredelaars en zaadproducenten. Ter illustratie: de twee grootste Europese zaadbedrijven beheren 70% van alle koolrassen."

Wat het gevolg ook zou mogen zijn van de EU zaadgoedrichtlijn, we zullen het niet snel kunnen ondervinden. De richtlijnen werden in maart 2014 immers verworpen door het Europees Parlement, en waren ze eerder ook de milieucommissie en de landbouwcommissie reeds afgekeurd. Het zou teveel op maat van een aantal bedrijven geschreven zijn, en dat wil het Europees Parlement niet - waarmee dan meteen de complottheorie werd ontkracht dat de Europese Unie deel zou uitmaken van één of andere samenzwering met Monsanto & co. Deze verwerping sluit niet uit dat er in de toekomst alsnog een aangepaste versie van de zaadgoedrichtlijn zal worden voorgesteld door de Europese Commissie, en men kan reeds verwachten dat ook die op veel kritiek zal mogen rekenen, ongeacht wat de inhoud zal zijn. En het beste van al? Dit alles heeft helemaal niets te maken met de Codex Alimentarius op zich, maar wordt er geregeld wel onterecht mee verward.

WETSVOORSTEL S-510 VERBIEDT GEEN EIGEN TEELT

Op 21 april 2014 werd er een petitie opgestart gekant tegen wetsvoorstel S-510, die het zelf verbouwen van voedsel illegaal zou maken. De petitie luidt als volgt:

PETITIE

Wij

Voorstanders van keuzevrijheid in landbouw en natuurproducten, en het zelf verbouwen van voedsel

constateren

Wij constateren hoaxes en verwarring omtrent de Codex Alimentarius, en daarbij vooral wetsvoorstel S-510. De bedoeling van dit wetsvoorstel is om het zelf verbouwen van voedsel illegaal te maken. Het is echter onduidelijk of en wanneer deze wet ingevoerd zal worden.

Een wet als S-510 zou ingaan tegen de keuzevrijheid wat betreft biologische, conventionele en gen-gemanipuleerde teelt.

en verzoeken

Om hoaxes en verwarring te voorkomen en om de Nederlandse burger te beschermen, verzoeken wij:

- Het zelf verbouwen van voedsel voor eigen gebruik moet een recht zijn

- De keuzevrijheid tussen biologische, conventionele en gen-gemanipuleerde teelt mag niet verdwijnen.

Hoewel de petitie specifiek in het Nederlands is opgesteld, is er geen wetsvoorstel S-510 die in Nederland of België op tafel zou liggen, en van plan is om het zelf verbouwen van voedsel illegaal te maken. In werkelijkheid is S-510 een Amerikaanse wet, genaamd de "FDA Food Safety Modernization Act", die werd gestemd en goedgekeurd in november 2010. Het hoofddoel van de wet is het verzekeren van voedselveiligheid, waarbij de focus wordt verlegd van ingrijpen eenmaal een contaminatie heeft plaatsgevonden, naar preventieve maatregelen tegen contaminatie.

Ook hier gaat het dus niet om één of andere "implementatie van de Codex Alimentarius" (de Verenigde Staten is immers al lid van de commissie sinds het eerste uur), noch heeft het ook maar enigszins iets te maken met een verbod op eigen teelt. Zelfs al zou dat wel het geval geweest zijn, heeft een Amerikaanse wet van 2010 geen invloed op de wetgeving van Nederland. Ook heeft het helemaal niets te maken met de zaadgoedrichtlijn die eerder werd afgekeurd door het Europees Parlement, en is eigen teelt of keuzevrijheid hieromtrent geenszins in gevaar in Nederland of andere landen. De petitie is geheel zinloos en kan dus beschouwd worden als een hoax.

ANDERE COMPLOTTHEORIEËN

Ongeacht hoeveel keer de foute informatie omtrent de Codex Alimentarius ook wordt ontkracht, het blijft een onderwerp dat complotdenkers niet schijnen te kunnen loslaten.

Volgens complottheorieënwebsite wanttoknow.nl stijgt de Codex Alimentarius op uit Auschwitz en is het onderdeel van een Big Pharma-samenzwering (verschillende andere complottheorieënwebsites hebben dit artikel overgenomen). Kwakzalverswebsite Mercola.com insinueert dan weer dat de codex bedoeld is om kanker, zwaarlijvigheid, diabetes en "extra pijn" te vermeerderen in plaats van te verminderen. De complottheorieënwebsite naturalnews.com van Mike Adams, evenzeer een kwakzalver, beweert waarachtig dat de codex niets minder dan "population control" als doel heeft. Dan is er nog aartscomplottheorist David Icke, die gelooft dat de Codex Alimentarius een introductie is tot de "soft kill eugenics", wellicht onderdeel van het Reptilian-complot. Inmiddels beweert Alex Jones op zijn InfoWars website dan weer dat miljarden mensen de dood zullen vinden als gevolg van de codex omdat voedingsstoffen als "vergif" zullen worden geclassificeerd, en hij spreekt hierbij over een "gelegaliseerde genocide". De stap naar het leggen van een link tussen de Codex Alimentarius en de Illuminati- en New World Order-complottheorieën is vervolgens snel gezet.

Eén ding dat deze theorieën met elkaar gemeen hebben, is het gebrek aan realiteitszin: hoe meer mensen er betrokken zijn bij een complot, hoe kleiner de kans dat het geheim kan blijven zonder uit te lekken, en dat is hier niet het geval: zelfs al zouden alle 185 betrokken landen het veronderstelde doel goed verborgen houden, zijn er nog steeds de 200+ observators, waaronder ook heel wat onafhankelijke NGO's, die aan de alarmbel zouden kunnen trekken indien de commissie echt een genocide aan het voorbereiden was. Complotdenkers zullen natuurlijk veronderstellen, weerom zonder enig bewijs, dat die NGO's mee in "het complot" betrokken zijn; een cirkelredenering die vaak als drogreden wordt opgevoerd. Hoe dan ook is er voor al die complottheorieën geen enkel daadwerkelijk bewijs (drogredenen en gefabriceerd bewijs is natuurlijk geen écht bewijs), terwijl het bewijs van het tegendeel openlijk kan worden geraadpleegd. Gelukkig valt het in werkelijkheid allemaal dus nog best mee, en staat de mensheid niet op punt uitgeroeid te worden door een internationaal document met een mysterieus-klinkende Latijnse naam.

Bronnen:

- http://rationalwiki.org/wiki/Codex_Alimentarius

- http://www.codexalimentarius.org/

- http://www.gezondheid.belgie.be/eportal/foodsafety/foodstuffs/Codexalimentarius/index.htm?fodnlang=nl

- http://www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/

- http://www.codexalimentarius.org/procedures-strategies/procedural-manual/en/

- http://www.who.int/foodsafety/codex/en/

- http://www.fao.org/docrep/w9114e/w9114e00.htm

- http://www.codexalimentarius.org/members-observers/members/en/?no_cache=1

- http://www.codexalimentarius.org/members-observers/observers/en/

- http://nl.hoax.wikia.com/wiki/E-nummers

- http://brekend.nl/2014/01/23/deze-enge-dingen-zitten-er-allemaal-in-een-banaan/

- http://www.food-info.net/nl/e/e100-200.htm

- http://skeptoid.com/blog/2013/06/03/codex-alimentarius-book-of-food-or-book-of-death/

- http://www.skepdic.com/rath.html

- http://skepp.be/nl/gezondheid/voeding-dieet/codex-alimentarius-onder-vuur

- http://nl.hoax.wikia.com/wiki/Argumentum_ad_naturam

- www.whitehouse.gov/the-press-office/executive-order-establishing-national-prevention-health-promotion-and-public-health

- http://www.snopes.com/politics/medical/vitamins.asp

- http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c108:s.722:

- http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c108:h.r.3377:

- http://www.codexalimentarius.net/download/standards/10206/cxg_055e.pdf

- http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/04/kweken-met-en-bezit-van-natuurlijke-zaden-wordt-strafbaar-in-eu/ (complottheorieënwebsite - geen betrouwbare bron)

- https://sites.google.com/site/dehoaxwijzer/artikels/nieuwezaadgoedrichtlijnisonrustterechtveltbe

- http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-400_nl.htm

- http://www.velt.be/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=1913&Itemid=302

- http://www.hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/1809189/2014/03/11/Europees-Parlement-verwerpt-richtlijnen-zadenhandel.dhtml

- https://petities.nl/petitie/zelf-voedsel-verbouwen-moet-een-recht-zijn-en-blijven/all_signatures?page=1#tabs

- https://www.govtrack.us/congress/bills/111/s510/text

- http://www.wanttoknow.nl/overige/codex-alimentarius-stijgt-op-uit-auschwitz/ (complottheorieënwebsite - geen betrouwbare bron)

- http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2005/05/14/codex.aspx (complottheorieënwebsite - geen betrouwbare bron)

- http://www.naturalnews.com/024128_CODEX_food_health.html (complottheorieënwebsite - geen betrouwbare bron)

- http://www.davidicke.com/headlines/76464-codex-alimentarius-an-introduction-to-soft-kill-eugenics/ (complottheorieënwebsite - geen betrouwbare bron)

- http://www.infowars.com/billions-of-people-expected-to-die-under-current-codex-alimentarius-guidelines/ (complottheorieënwebsite - geen betrouwbare bron)

- http://www.thecontroversialfiles.net/2013/04/codex-alimentarius-new-world-order.html (complottheorieënwebsite - geen betrouwbare bron)